Statens Skolinspektion

Skolinspektionens granskning av lärares utbildning vid 30 grundskolor: Rektorer klarar inte att öka andelen utbildade lärare

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2009 09:07 CEST

Skolor fortsätter att låta lärare undervisa i ämnen som de saknar utbildning i, trots att det äventyrar elevernas rätt till likvärdig utbildning. Ett vanligt skäl är att ambitionen att ge eleverna samma lärare i flera ämnen väger tyngre än lärarens kompetens när rektorn schemalägger. Det visar Skolinspektionens återbesök vid 30 grundskolor som tidigare fått påpekanden för att lärare saknar utbildning i ämnen de undervisar i. Rapporten presenteras idag.

 

- Lärarnas kompetens är mycket betydelsefull för elevernas studieresultat och för att eleverna ska garanteras en likvärdig utbildning och rättsäkra betyg. Vi hade därför räknat med att mer skulle ha gjorts för att se till att eleverna undervisas av lärare med utbildning i ämnet, säger Marie-Hélène Ahnborg, inspektionsdirektör Skolinspektionen.

 

Skolinspektionen har granskat 30 grundskolor, både kommunala och fristående, som tidigare fått påpekanden för att lärare saknar utbildning i de ämnen och de årskurser som de undervisar i. Avsikten var att se om skolorna åtgärdat bristerna och i så fall hur.

 

Resultatet visar att det på samtliga 30 skolor fortfarande finns grupper av elever som undervisas av lärare utan utbildning för årskursen och i ämnet. Dessa elever löper risk att inte få en likvärdig utbildning jämfört med elever som undervisas av lärare med utbildning i ämnet. På 18 av skolorna var läget så allvarligt att Skolinspektionen kräver skriftlig återrapportering från huvudmännen om vad man tänker göra för att fler elever ska undervisas av lärare med utbildning i ämnet. Redovisade åtgärder kommer att följas upp av Skolinspektionen.

 

Kommunerna är enligt skollagen skyldiga att använda lärare som har utbildning för den undervisning som de i huvudsak bedriver. Samma regel gäller för fristående skolor. Många studier visar dessutom att lärare med utbildning i ämnet är en betydelsefull faktor för elevernas studieresultat. Trots detta, och trots tidigare påpekanden från Skolinspektionen, har läget inte förbättrats i tillräcklig grad på de granskade skolorna.

 

Fyra huvudskäl till resultatet

I granskningen identifierar Skolinspektionen fyra huvudskäl till det otillräckliga resultatet:

 

· Omedvetenhet hos skolpolitiker och skolförvaltning
Skolan gör sällan någon kartläggning av lärarnas kompetens och hur lärarna används. Det är också ovanligt att man analyserar sambandet mellan elevernas kunskapsresultat i ett ämne och deras lärares utbildning i samma ämne.

· Otydlig lagstiftning
Skollagen är otydlig bland annat när det gäller krav på lärarnas utbildning. Den ger inte rektorerna tillräcklig ledning för att exempelvis bedöma om en lärare med lärarexamen uppfyller kraven på utbildning i ett ämne.

· Målkonflikter
Elevernas trygghet anges ofta som argument för att planera så att eleverna möter så få lärare som möjligt under en skoldag, ibland på bekostnad av lärarnas utbildning i ämnena de undervisar i. En annan målkonflikt är kommunpolitiska målsättningar om att exempelvis bevara små skolor, vilket gör det omöjligt att schemalägga så att alla elever undervisas av lärare med utbildning i ämnet.

· Lokalt rekryteringsläge
Lärarbrist kan göra att det inte går att rekrytera lärare med utbildning i ämnena de ska undervisa i.

 

Fem rekommendationer

Granskningens resultat är inte generella för alla skolor i landet, men ger exempel både på problem och på vad som kan göras för att förbättra läget. Skolinspektionen ger fem rekommendationer till skolor som behöver öka andelen lärare som har utbildning i ämnena de undervisar i:

 

· Se till att det finns fakta om kompetensen hos befintliga lärare och hur lärarna används i undervisningen. Kartlägg och följ upp, och använd det som underlag när elevernas måluppfyllelse i olika ämnen analyseras.

· Ta fram riktlinjer för vad som gäller vid anställning av lärare och hur tjänsterna fördelas.

· Låt lärarnas utbildning väga tungt vid schemaläggning så att så många elever som möjligt får undervisning av lärare med utbildning i ämnet och för årskursen.

· Förbättra samverkan mellan lärarna i det dagliga arbetet med eleverna för att bättre ta tillvara olika utbildningar, kompetenser och erfarenheter.

· Se till att lärarna får systematisk kompetensutveckling.

 

Ladda ned Skolinspektionens rapporter

Skolinspektionens rapport och de 30 skolrapporterna kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/behorig2009

 

Skolinspektionens granskning

· Omfattar 30 grundskolor runt om i landet, 20 kommunala och 10 fristående.

· Skolbesök december 2008-februari 2009.

· Enkätundersökning till 673 lärare.

· Drygt 100 intervjuer med lärare, rektorer och huvudmän.

Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, www.skolinspektionen.se