Statens Skolinspektion

Skolinspektionens rapport om Dals-Eds kommun: Otillräcklig uppföljning och analys av elevernas kunskapsresultat

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2010 14:31 CEST

Kommunen och rektorerna vet för lite om hur det går för eleverna i skolan i olika ämnen. Inte heller görs någon analys av skillnaderna i betyg som finns mellan olika ämnen och mellan flickor och pojkar. Det konstaterar Skolinspektionen i en rapport som presenteras idag.

 

Skolinspektionen har gått igenom skolor och övrig utbildningsverksamhet i Dals-Eds kommun. Tillsynen är en del av Skolinspektionens genomgång av samtliga kommuner och skolor i landet.

 

Många elever i grundskolan i Dals-Eds kommun når inte sina kunskapsmål. Ändå har kommunen och rektorerna inte satsat tillräckligt på att följa upp och analysera elevernas kunskapsresultat för att kunna ge alla elever förutsättningar att nå minst godkänt i alla ämnen. Skolorna har i och för sig rutiner för att upptäcka elever som är i behov av särskilt stöd, men det är ändå osäkert om alla elever som är i behov av särskilt stöd verkligen får det. Åtgärdsprogrammen för elever i behov av särskilt stöd uppfyller inte de krav som ställs och grundskolorna utvärderar inte de särskilda stödinsatser som ges.

 

– Dals-Eds kommun har tidigare redovisat att man skulle åtgärda det som pekades ut vid den senaste statliga tillsynen 2007. Det är därför anmärkningsvärt att vi nu, tre år senare, ser att det fortfarande brister i uppföljningen av elevernas kunskaper i alla ämnen, säger Kristina Svensson, Skolinspektionen, som ansvarat för tillsynen.

 

Några övriga iakttagelser i Skolinspektionens rapport:

· Barn på förskolan som har ett annat modersmål än svenska får inte möjlighet att utveckla sitt modersmål.

· Eleverna i grundskolan har för lite inflytande över utbildningen och känner inte alltid till målen för utbildningen.

· Kommunen saknar rutiner för att informera om och erbjuda modersmålsundervisning.

· Skolorna har ett pågående värdegrundsarbete och vidtar åtgärder vid kränkningar. Men likabehandlingsplanerna som tagits fram uppfyller inte de krav som numera ställs på årliga planer mot kränkande behandling.

Redovisning senast 28 juli

Senast den 28 juli 2010 ska Dals-Eds kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som Skolinspektionen pekat på.

 

Ladda ned inspektionsrapporten

Skolinspektionens rapport kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/dals-ed2010


Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, www.skolinspektionen.se