Statens Skolinspektion

Skolinspektionens rapport om Gullspångs kommun: Oklart om eleverna får en likvärdig utbildning

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2009 13:37 CEST

Gullspångs kommun saknar underlag för att bedöma kvaliteten i sina skolor och övriga utbildningsverksamheter. Trots engagerad ledning och medarbetare är det oklart om eleverna får den undervisning som de har rätt till. Det konstaterar Skolinspektionen i en rapport som presenteras idag.

Under februari 2009 har Skolinspektionen granskat utbildningsverksamheten i Gullspångs kommun. Den regelbundna tillsynen omfattar förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen, barn- och ungdomsutbildningen samt vuxenutbildningen.

Gullspångs kommun har ett otillräckligt underlag för att kunna bedöma kvaliteten i sina skolor och övriga utbildningsverksamheter. Kommunen gör heller ingen systematisk uppföljning och dokumentation av elevernas kunskaper i samtliga ämnen. Kommunen måste därför förbättra sitt systematiska kvalitetsarbete, både på kommun- och verksamhetsnivå.

Några övriga iakttagelser i rapporten:

  • Eleverna i grundskolorna upplever sina skolor som trygga och inriktade på lärande. Skolorna bedriver ett målinriktat arbete för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för trakasserier och annan kränkande behandling.
  • Elevernas inflytande över utbildningens utformning behöver stärkas bland annat genom att de involveras i arbetet med kvalitetsredovisningar, likabehandlingsplaner och planer mot kränkande behandling.
  • Elever som har rätt till svenska som andraspråk får inte alltid en sådan undervisning. Skolorna har heller inga rutiner för att ge elever som behöver studiehandledning på sitt modersmål.
  • De studerande inom grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning slutför sina kurser i betydligt högre grad än genomsnittet i riket. Men de senaste åren har många hoppat av gymnasial vuxenutbildning och svenska för invandrare (sfi), utan att kommunen tagit reda på varför.

Redovisning senast 28 augusti

Senast den 28 augusti 2009 ska Gullspångs kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som Skolinspektionen pekat på.

Ladda ned inspektionsrapporten

Rapporten finns i bilaga. Den kan också laddas ned på www.skolinspektionen.se/pressrum/gullspang2009.