Statens Skolinspektion

Skolinspektionens rapport om Härjedalens kommun: Stora skillnader för eleverna i kommunens skolor

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2009 15:57 CET

Alla elever, oavsett skola eller program, ska få förutsättningar att nå kunskapsmålen för sin utbildning. Men i Härjedalen är det stora skillnader hur bra eleverna lyckas, både i årskurs 9 och i gymnasieskolan, utan att kommunen gör någon närmare analys av skillnaderna. Det konstaterar Skolinspektionen i en rapport som presenteras idag.

 

Skolinspektionen har under hösten gått igenom skolor och övrig utbildningsverksamhet i Härjedalens kommun. Tillsynen är en del av Skolinspektionens genomgång av samtliga kommuner och skolor i landet.

 

I Härjedalens kommun är det stora skillnader i elevernas kunskapsresultat. I årskurs 9 är det skillnader både mellan olika skolor i kommunen och mellan flickor och pojkar. I gymnasieskolan är det skillnader mellan olika program. Men trots skillnaderna är kommunens uppföljning av elevernas kunskapsresultat inte tillräcklig och omfattar inte heller alla verksamheter. Kommunen presenterar i och för sig vissa resultat i sin kvalitetsredovisning, men gör ingen närmare analys av de stora skillnaderna. Utan resultat och utvärderingar från alla verksamheter saknar kommunen och skolorna ett viktigt underlag för att bedöma vilka åtgärder som krävs för att fler elever ska nå kunskapsmålen.

 

Skolorna i Härjedalen har hög lärartäthet och goda resurser. Skolinspektionen bedömer därför att skolorna bör kunna se till att fler elever når kunskapsmålen för sin utbildning.

 

Några övriga iakttagelser i Skolinspektionens rapport:

 

· Kommunens förskolor och fritidshem erbjuder en trygg och bra verksamhet.

· De flesta grundskolor har trygga miljöer och många skolor bedriver ett aktivt värdegrundsarbete. Men det finns också grundskolor med orolig studiemiljö där kränkningar och trakasserier förekommer.

· Situationen behöver förbättras för barn och elever som är nyanlända eller har ett annat modersmål än svenska. På förskolan får barnen inte stöd i att utveckla sitt modersmål eller möjlighet att utveckla sin kulturella identitet. I grundskolan får inte eleverna den undervisning i sitt modersmål eller den studiehandledning som de har rätt till.

· Alla elever har inte tillgång till den undervisning och de valmöjligheter som de har rätt till, exempelvis i hem- och konsumentkunskap och teknik i årskurs 5, elevens val, svenska som andraspråk, engelska eller svenska inom språkvalet.

· På gymnasieskolan erbjuds ibland eleverna självstudier istället för lärarledd undervisning, utan att skolan följer upp att sådana studier passar den enskilde eleven. Det är heller inte tydligt om varje elev, även på individuella program, har erbjudits den garanterade undervisningstiden.

· Kommunen erbjuder inte grundläggande vuxenutbildning och gör ingen aktiv rekrytering för att nå dem som har rätt till en sådan utbildning.

Redovisning senast 9 mars

Senast den 9 mars 2010 ska Härjedalens kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som Skolinspektionen pekat på.

 

Ladda ned rapporten

Skolinspektionens rapport kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/harjedalen2009


Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, www.skolinspektionen.se