Statens Skolinspektion

Skolinspektionens rapport om Hultsfreds kommun: Var fjärde elev lämnar grundskolan utan betyg i alla ämnen

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2009 11:10 CET

Hultsfred kommun har ett aktivt kvalitetsarbete för att ge barn och elever ökade möjligheter till utveckling och lärande. Ändå är kunskapsresultaten låga, särskilt i årskurs 9. Där når endast 72 procent av eleverna målen i alla ämnen. Kommunen måste därför följa upp och värdera om de åtgärder och resurser man satt in leder till önskat resultat. Det konstaterar Skolinspektionen i en rapport som presenteras idag.

Under 2009 har Skolinspektionen gått igenom skolor och övrig utbildningsverksamhet i Hultsfreds kommun. Tillsynen är en del av Skolinspektionens genomgång av samtliga kommuner och skolor i landet.

Hultsfreds kommun har ett aktivt kvalitetsarbete. Ändå lyckas man inte se till att eleverna når kunskapsmålen i skolan. I grundskolan följer lärarna upp alla elevers kunskaper, i varje årskurs och i varje ämne. Men skolornas arbete för att förbättra elevernas resultat är i första hand inriktat på svenska, matematik och engelska medan övriga ämnen inte får samma uppmärksamhet. I årskurs 9 är det knappt tre av fyra elever som når målen i alla ämnen. Även i gymnasieskolan behöver elevernas kunskapsresultat förbättras. Där är det endast två av tre elever som fullföljer sin gymnasieutbildning inom fyra år.

Några övriga iakttagelser i Skolinspektionens rapport:

·         Annat modersmål än svenska: I förskolan behöver barn med annat modersmål än svenska få bättre möjligheter att utveckla sitt modermål. I grundskolan behöver tillgången till svenska som andraspråk och studiehandledning på modersmålet förbättras.
·         Vuxenutbildningen: Tillgången till utbildning behöver förbättras på såväl svenska för invandrare (sfi), grundläggande vuxenutbildning som vuxenutbildning för utvecklingsstörda.
·         Trygghet: De flesta barn och elever som Skolinspektionen intervjuat upplever sina lärandemiljöer som trygga och skolorna arbetar på ett bra sätt med att förebygga diskriminering och kränkande behandling. Däremot måste kommunen se till att skolornas planer mot kränkande behandling uppfyller de krav som ställs.
·         Kvalitetsarbete: Kommunen har genomfört ett omfattande arbete som bland annat resulterat i att eleverna har god kännedom om målen för utbildningen. Men kommunen måste förbättra sin uppföljning av skolornas resultat så att man får ett bättre underlag för sitt utvecklingsarbete. Kommunen behöver också ha bättre kontroll på om alla elever och studerade får den undervisning de har rätt till.
Redovisning senast 4 mars
Senast den 4 mars 2010 ska Hultsfreds kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som Skolinspektionen pekat på.

Ladda ned inspektionsrapporten
Skolinspektionens rapport kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/hultsfred2009


För information
Johan Nilsson,
undervisningsråd,
08-586 081 81


Presskontakt
Malin Nääs,
pressekreterare,
08-586 082 48


Webbplats
www.skolinspektionen.se

Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, www.skolinspektionen.se