Statens Skolinspektion

Skolinspektionens rapport om Jokkmokks kommun: Goda villkor för att fler elever ska nå kunskapsmålen

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2009 13:19 CET

Skolinspektionens rapport om Jokkmokks kommun:
Goda villkor för att fler elever ska nå kunskapsmålen

Webbplats

www.skolinspektionen.se

Jokkmokks kommun har en tydlig ledning och ett aktivt arbete för att utveckla skolan. Det finns därför goda förutsättningar för att fler elever ska kunna nå kunskapsmålen i skolan. Men för att lyckas måste kommunen göra mer för att ge alla elever den utbildning och det stöd som de har rätt till. Bland annat måste arbetet med särskilt stöd utvärderas. Det konstaterar Skolinspektionen i en rapport som presenteras idag.

 

Skolinspektionen har under hösten gått igenom skolor och övrig utbildningsverksamhet i Jokkmokks kommun. Tillsynen är en del av Skolinspektionens genomgång av samtliga kommuner och skolor i landet.

 

Det är stora skillnader i betyg mellan flickor och pojkar, i både grundskolan och gymnasieskolan, trots att lärarna arbetat med genusfrågor under några år. Elevernas genomsnittliga kunskapsresultat har tidigare varit högt men har de senaste åren varierat från år till år. Kommunen måste därför göra ytterligare analyser av kunskapsresultaten och bedöma vilka åtgärder som krävs för att fler ska nå kunskapsmålen.

 

Kommunen måste också utvärdera arbetet med särskilt stöd. Grundskolorna ger främst stöd i svenska, engelska och matematik, men inte alltid i övriga ämnen. Grundskolorna har också olika syn på hur man bäst erbjuder särskilt stöd.

 

Några övriga iakttagelser i Skolinspektionens rapport:

 

· Förskolan är tydligt inriktad mot uppdraget i läroplanen.

· Inom fritidshemmen och inom förskoleklassen gör kommunen ingen uppföljning av verksamheten.

· I grundskolan följer kommunen och skolorna upp elevernas kunskaper i alla ämnen i årskurs 5. I svenska, matematik och engelska bedöms elevernas kunskaper på ett tydligt sätt i förhållande till de nationella målen. Det som behöver utvecklas är bedömningen av elevernas kunskaper i förhållande till läroplan och kursplan i varje ämne.

· I gymnasieskolan sätts inte elevernas betyg direkt efter avslutad kurs, utan eleverna får möjlighet att komplettera efteråt, ibland under hela gymnasietiden.

· Endast två av tre elever får slutbetyg inom fyra år efter påbörjade gymnasiestudier.

· Kommunen gör inte uppföljning och bedömning av elevernas kunskapsresultat i särskolan, och inte heller i särvux.

· Inom vuxenutbildningen har rektorn och lärarna god kontroll över studieresultaten i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt i svenska för invandrare (sfi).

· De flesta skolor bedriver ett aktivt värdegrundsarbete. Men många av skolornas planer mot kränkande behandling uppfyller inte de krav som ställs, exempelvis saknas ofta konkreta mål för arbetet.

Redovisning senast 3 mars

Senast den 3 mars 2010 ska Jokkmokks kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som Skolinspektionen pekat på.

För information

Solweig Bäckman,
undervisningsråd,
08-586 082 22

Presskontakt
Carina Larsson,
pressekreterare,
08-586 082 50

Ladda ned rapporten

Skolinspektionens rapport kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/jokkmokk2009