Statens Skolinspektion

Skolinspektionens rapport om Malung-Sälen: Elevernas kunskaper följs inte upp i alla ämnen

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2010 11:34 CET

Ansvariga för skolan i Malung-Sälens kommun vet för lite om elevernas samlade kunskapsresultat i förhållande till de nationella målen. Därmed kan man inte fatta välgrundade beslut om organisation, resurser och stödinsatser, något som kan vara avgörande för elevernas kunskapsutveckling. Det konstaterar Skolinspektionen i en rapport som presenteras i dag.

Skolinspektionen har under hösten 2009 gått igenom skolor och övrig utbildningsverksamhet i Malung-Sälens kommun. Tillsynen är en del av Skolinspektionens genomgång av samtliga kommuner och skolor i landet.

I grundskolan är det många elever, 92 procent år 2009, som går ur årskurs 9 med minst godkänt i samtliga ämnen. Jämfört med riksgenomsnittet, 77 procent, är det en bra siffra, men det räcker inte. Alla elever har rätt att få stöd så att de kan få minst godkänt i alla ämnen.

För att kunna ge rätt stöd måste skolorna följa upp vad eleverna kan. I dag finns inget samlat underlag om elevernas kunskaper i årskurs 5 i andra ämnen än engelska, matematik och svenska. Kommunen och rektorerna kan därför inte fatta välgrundade beslut om organisation, resurser och stödinsatser, något som kan vara avgörande för elevernas kunskapsutveckling.

Skolorna i Malung-Sälen måste också förbättra de individuella utvecklingsplanerna och åtgärdsprogrammen så att det tydligt framgår vilket stöd varje elev behöver för att nå sina kunskapsmål. Det är också viktigt att kommunen följer upp skolornas arbete med att ge särskilt stöd och även effekten av insatta stödinsatser, vilket man hittills inte gjort.

Några övriga iakttagelser i rapporten är:

· I gymnasieskolan går var femte elev inte klart utbildningen inom fyra år. Av de elever som fullföljer sin utbildning blir inte alla behöriga till högskola, i nuläget endast 87 procent.

· De studerande inom vuxenutbildningen når goda resultat, både inom grundläggande utbildning och inom gymnasial utbildning.

· Det förekommer kränkningar av barn och elever på skolor och andra utbildningsverksamheter. Detta trots att kommunen och de olika verksamheterna har ett pågående värdegrundsarbete och ett gemensamt synsätt på hur kränkningar ska motverkas. Värdegrundsarbetet måste därför intensifieras. Det är också viktigt att rätta till de brister som finns i verksamheternas planer för att motverka kränkande behandling.

Redovisning senast 14 juni

Senast den 14 juni 2010 ska Malung-Sälens kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som Skolinspektionen pekat på.

Ladda ned inspektionsrapporten

Skolinspektionens rapport kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/malungsalen2010

 

För information
Stig Westlund
undervisningsråd,
08-586 080 77

Presskontakt
Joanna Abrahamsson,
pressekreterare
08-586 082 48

Webbplats
www.skolinspektionen.se

Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, www.skolinspektionen.se