Statens Skolinspektion

Skolinspektionens rapport om Södra Innerstaden i Malmö kommun: Varannan elev lämnar grundskolan utan betyg i alla ämnen

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2010 10:49 CET

Mer än hälften av eleverna i årskurs 9 lämnade förra året grundskolan utan betyg i alla ämnen i Södra Innerstaden i Malmö. Stadsdelens skolansvariga och skolor måste därför ta krafttag för att alla elever, även de med svårigheter i skolarbetet, får förutsättningar att nå målen i utbildningen och få godkända betyg. Det konstaterar Skolinspektionen i en rapport i dag till Södra Innerstadens stadsdelsfullmäktige.

 

Skolinspektionen har gått igenom utbildningsverksamheten i stadsdelen Södra Innerstaden i Malmö kommun. Tillsynen i Malmö kommun pågår till hösten 2011 och är en del i Skolinspektionens genomgång av landets alla kommuner. Skolinspektionen lyfter i första hand fram brister och områden som behöver förbättras. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och god utbildning i trygg miljö.

 

Stadsdelens skolor brottas sedan länge med låga kunskapsresultat. Under senare år har resultatet till och med försämrats på några skolor. Skolorna måste därför bli bättre på att följa upp och analysera varje elevs kunskapsutveckling i alla ämnen – och inte bara i svenska, matematik och engelska. Skolorna måste också anpassa sin undervisning så att den utgår från varje elevs förutsättningar och ger det stöd som hon eller han kan tänkas behöva.

 

– Skolan har ett omfattande ansvar för att skapa en likvärdig utbildning så att alla elever, oavsett bakgrund, kan nå goda resultat. Vi ser att skolorna gör ansträngningar för att höja resultaten och det senaste året har man på några av dem kunnat se förbättringar. Men det behövs mer för att alla skolor ska komma längre. Stadsdelens skolansvariga måste också försäkra sig om att skolorna verkligen får rätt förutsättningar för att skapa goda möjligheter för varje enskild elev, säger Lena Godin, undervisningsråd, Skolinspektionen.

 

Några övriga iakttagelser:

  • De flesta föräldrar med barn i förskolor, familjedaghem och fritidshem, som Skolinspektionen har intervjuat, är nöjda med verksamheten.
  • Samarbetet mellan förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet fungerar inte tillräckligt bra, något som är viktigt för att kunna uppmärksamma varje barns behov av stöd och stimulans.
  • I grundskolan får inte alla elever som behöver studiehandledning på sitt modersmål, ett stöd som är viktigt för dem och som de har rätt till.
  • De flesta skolor arbetar engagerat och medvetet med värdegrundsfrågor. Men det finns skolor som saknar gemensamt förhållningssätt och plattform för värdegrundsarbetet, vilket ökar risken för att elever är otrygga och far illa i skolan.

 

Läs mer

Skolinspektionens rapport kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/malmo-rapporter

För information

Lena Godin,
undervisningsråd,
08-586 81 97

Cecilia Rösténius,
kommunsamordnare,
08-586 082 15

Presskontakt

Carina Larsson,
pressekreterare,
08-586 082 50

Webbplats

www.skolinspektionen.se