Statens Skolinspektion

Skolinspektionens rapport om Tibro kommun: Risk att elever inte får det stöd de har rätt till

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 11:31 CEST

Utbildningsverksamheten i Tibro kommun erbjuder oftast barn och elever en väl fungerande utbildning och omsorg. Men det är osäkert om barn och elever i kommunen får det särskilda stöd de har rätt till. Det konstaterar Skolinspektionen i en rapport som presenteras idag.

Under februari 2009 har Skolinspektionen genomfört en regelbunden tillsyn av skolor och övrig utbildningsverksamhet i Tibro kommun. Tillsynen är en del av Skolinspektionens genomgång av samtliga kommuner och skolor i landet.

Skolinspektionen konstaterar i sin rapport att Tibro kommun behöver utreda om eleverna får det särskilda stöd de har rätt till. Till exempel är det oklart om barn inom skolbarnsomsorgen får sådant stöd. Studiehandledning på modersmålet är en stödform som elever kan ha rätt till. Ändå erbjuds detta inte alls i Tibro kommun.

Vid kommunens skola för elever i årskurserna 7-9, Nyboskolan, erbjuds visserligen särskilt stöd, men det görs inte i anslutning till ordinarie undervisning utan istället på den tid som är avsatt för "elevens val". Elever som får särskilt stöd missar därmed möjligheten att fördjupa sig i ämnen som de valt själva.

Några övriga iakttagelser i rapporten:

· Förskolorna arbetar aktivt för att stimulera barnens språkutveckling i det svenska språket.

· Inom skolorna pågår flera kommunövergripande insatser för att stärka undervisningen inom det naturvetenskapliga blocket, exempelvis NTA - Natur och teknik för alla och FLIT, Företagsamt lärande i Tibro.

· I grundskolan ligger elevernas genomsnittliga betyg över riksgenomsnittet. I gymnasieskolan ligger det i nivå med eller något under.

· Ungdomar som hoppar av en gymnasieutbildning får inte den hjälp av kommunen som de har rätt till.

· Kommunen erbjuder ett ovanligt stort utbud av kurser inom den gymnasiala vuxenutbildningen och många av de studerande fullföljer sina studier.

· Tibro kommun gör ingen övergripande uppföljning och sammanställning av elevernas kunskaper och verksamheternas arbete med normer och värden. Kommunen saknar därmed ett viktigt underlag för att bedöma hur verksamheterna behöver utvecklas och var riktade insatser behöver sättas in.

Redovisning senast 28 augusti

Senast den 28 augusti 2009 ska Tibro kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som Skolinspektionen pekat på.

Ladda ned inspektionsrapporten

Skolinspektionens rapport kan laddas ned på www.skolinspektionen/pressrum/tibro2009


Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, www.skolinspektionen.se