Statens Skolinspektion

Skolinspektionens rapport om Upplands Väsby kommun: Många pojkar når inte målen i årskurs 9

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2010 12:18 CEST

 

Runt 40 procent av pojkarna lämnar grundskolan i Upplands Väsby utan godkända betyg i alla ämnen. Ansvariga för skolan måste därför se till att kunskapsresultaten förbättras och att alla elever, både pojkar och flickor, ges förutsättningar att nå målen för utbildningen. Det konstaterar Skolinspektionen i en rapport som presenteras i dag.

 

Skolinspektionen har gått igenom skolor och övriga verksamheter i Upplands Väsby kommun. Tillsynen är en del av Skolinspektionens genomgång av samtliga kommuner och skolor i landet. Skolinspektionen lyfter i första hand fram brister och områden som behöver förbättras. Utgångspunkten är barns och elevers rätt till god omsorg och god utbildning i trygg miljö.

 

Runt 40 procent av pojkarna i årskurs 9 lämnade våren 2009 den kommunala grundskolan i Upplands Väsby utan godkända betyg i alla ämnen.

 

– Skolorna arbetar aktivt med att ge elever i behov av särskilt stöd sådant stöd. Ändå är kunskapsresultaten oroväckande. Det är därför av stor vikt att elevernas resultat förbättras och att alla, både pojkar och flickor, ges förutsättningar att nå målen för utbildningen, säger Mats Peterson, Skolinspektionen, som ansvarat för tillsynen.

 

Tillsynen visar att ansvariga för skolan Upplands Väsby kommun på många sätt har kommit långt i sitt kvalitetsarbete. Men fortfarande analyserar man inte elevernas kunskapsresultat i tillräcklig grad, varken på rektorsnivå eller kommunövergripande nivå. De ansvariga saknar därmed viktiga underlag för att bedöma hur utbildningen fungerar och vilka åtgärder som krävs för att förbättra den. Kommunen har i och för sig en kvalitetsredovisning som i det stora hela innehåller vad den ska, men på politisk nämndnivå utgår man sällan från den vid beslut om samlade åtgärder för att exempelvis förbättra kunskapsresultaten.

 

Några övriga iakttagelser:

 

  • Det finns grundskolelever som följer särskolans kursplaner utan att kommunen har gjort ordentliga utredningar och fattat de beslut som krävs. Det är allvarligt och måste åtgärdas.

 

  • Skolorna är på god väg att ta fram individuella utvecklingsplaner (IUP) som uppfyller de krav som ställs. Men fortfarande så får inte alla elever skriftliga omdömen i alla ämnen, trots att de har rätt till det.

 

  • Värdegrundsarbetet i skolor och verksamheter är målinriktat och präglas av ett gemensamt synsätt på hur kränkningar ska motverkas. Men planerna mot kränkande behandling, som ska finnas på varje skola/verksamhet, uppfyller inte de krav som ställs.

 

Redovisning senast 17 december 2010

Senast den 17 december 2010 ska Upplands Väsby kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som Skolinspektionen pekat på.

 

Ladda ned rapporten

Skolinspektionens rapport kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/upplandsvasby2010

 


Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, www.skolinspektionen.se

För information

Mats Peterson,
undervisningsråd,
08-586 080 72

 

Presskontakt

Carina Larsson,
pressekreterare
08-586 082 50