Statens Skolinspektion

Skolinspektionens rapport om Vimmerby kommun: Kommunen och skolorna måste bli bättre på att följa upp elevernas kunskaper

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2009 10:30 CET

Webbplats
www.skolinspektionen.se

Nästan var tredje elev i Vimmerby lämnar grundskolan utan betyg i alla ämnen. Trots detta följer inte skolorna upp elevernas kunskaper i tillräcklig omfattning. Det konstaterar Skolinspektionen i en rapport som presenteras idag.

Skolinspektionen har under hösten gått igenom skolor och övrig utbildningsverksamhet i Vimmerby kommun. Tillsynen är en del av Skolinspektionens genomgång av samtliga kommuner och skolor i landet.

Vimmerby kommun måste förbättra sin uppföljning av elevernas kunskapsresultat. På skol- och kommunnivå redovisas inte någon uppföljning och utvärdering av i vilken grad eleverna når kunskapsmålen för årskurs 3, 5 och 9. Inte heller i obligatoriska särskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen följs kunskapsresultaten upp som det är tänkt. Kommunen saknar därmed ett viktigt underlag för att bedöma vilka åtgärder som krävs för att alla elever och studerande ska nå sina kunskapsmål.

Några övriga iakttagelser i Skolinspektionens rapport:

· Förskolor, familjedaghem och fritidshem utgår från barnens behov och intressen i sin verksamhet.

· Det finns brister i elevernas individuella utvecklingsplaner i grundskolan. Planerna omfattar inte alla ämnen och visar heller inte vilka kunskaper och förmågor eleven behöver utveckla. Utvecklingsplanerna är viktiga instrument för att kunna följa elevernas kunskapsutveckling.

· Flera grundskolor behöver bredda sitt utbud och förbättra strukturerna för elevens val så att eleverna får möjlighet att själva välja och ta ansvar för sitt lärande.

· Eleverna får inte det stöd de har rätt till, varken i grundskolan eller i gymnasieskolan, eftersom skolorna främst ger stöd i svenska, matematik och engelska, och inte alltid i övriga ämnen.

· Eleverna i gymnasieskolan uppnår ett bra kunskapsresultat.

· Skolornas planer mot kränkande behandling utgår inte i tillräcklig omfattning från behoven i den egna verksamheten.

· Kommunen måste säkerställa att alla rektorer har förutsättningar att ta sitt ledningsansvar.

Redovisning senast 3 mars

Senast den 3 mars 2010 ska Vimmerby kommun redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som Skolinspektionen pekat på.

 

Ladda ned rapporten

Skolinspektionens rapport kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/vimmerby2009