Statens Skolinspektion

Skolinspektionens slutsats efter 2009 års granskningar: ”Skolan har ett allvarligt likvärdighetsproblem”

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2010 09:48 CEST

Många elever får inte den utbildning som de har rätt till. Orsakerna är flera, till exempel lektioner som inte utgår från de läroplaner som regeringen fastställt, undervisning som inte anpassas till varje elevs förutsättningar och lärare som saknar utbildning i de ämnen de undervisar i. Det konstaterar Skolinspektionen i sin första sammanfattande rapport till regeringen om brister i skolan.

 

Skolinspektionen lyfter i första hand fram brister och områden som behöver förbättras i Sveriges skolor. Utgångspunkten är alla elevers lika rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Det handlar inte om att utbildningen ska vara lika för alla, utan om att ge eleverna likvärdiga förutsättningar att nå målen för utbildningen. Här finns brister visar Skolinspektionens granskningar.

 

– Skolan har ett allvarligt likvärdighetsproblem. Trots stort engagemang och god vilja hos många lärare och rektorer förmår man inte att omsätta styrdokumentens krav i verksamheten. De huvudsakliga brister vi har sett gäller ledningen av skolan och hur den pedagogiska verksamheten styrs, både på rektors- och huvudmannanivå. Det handlar också om kvaliteten i undervisningen, som alltför sällan följer läroplan och kursplan. Skolan måste ge alla elever möjlighet att lyckas. Det handlar till exempel om att elevers behov av särskilt stöd inte tillgodoses, vilket drabbar främst redan utsatta. Skolinspektionen kommer att utveckla sin tillsyn så att den mer effektivt kan bidra till att kvaliteten i skolornas arbete ökar, säger Ann-Marie Begler, generaldirektör Skolinspektionen.

 

Skolinspektionen har på regeringens uppdrag sammanfattat och analyserat sina erfarenheter från granskningar av skolor 2009. Sammantaget har Skolinspektionen varit i kontakt med drygt var fjärde grund- och gymnasieskola, exklusive skolor som anmälts till Skolinspektionen eller besökts inom flygande tillsyn. Även om skolorna som granskats inte har valts ut slumpmässigt, och därför inte statistiskt ger en representativ bild av alla skolor, visar rapporten tydliga mönster.

 

Alla elever får inte chansen att lyckas

Skolplikten för elever i grundskolan motsvaras av en rätt till utbildning som inte får åsidosättas. Ändå får vissa elevgrupper inte undervisning i alla ämnen eller kurser som de har rätt till. Alla får inte heller information om vilka valmöjligheter och rättigheter de har.

 

I vissa skolor likriktas undervisningen kring en medelnivå, utan hänsyn till varje elevs rätt att utvecklas så långt som möjligt. Det gäller både för elever med svårigheter i skolarbetet och för elever som lätt tar till sig undervisningen.

 

Särskilt stöd och åtgärdsprogram är bland de vanligaste kritikområdena i Skolinspektionens regelbundna tillsyn. Det är också inom dessa områden som Skolinspektionen många gånger riktar kritik i anmälningsärenden. Skäl till kritiken är ofta att åtgärderna handlar om standardlösningar som inte utgår från den enskilda elevens behov. Det är också vanligt att skolorna lägger ansvaret hos eleverna istället för att analysera förhållandena i skolsituationen.

 

Ojämn kvalitet i undervisningen

Undervisningen tar alltför sällan sin utgångspunkt i de nationella målen i läroplan och kursplan. Istället för att täcka in samtliga delar av de nationella målen tenderar undervisningen att fokusera på innehållet i läroboken.

 

Många lärare i grundskolan saknar kunskap om de nationella målen, som riksdag och regering slagit fast, och låter andra saker styra undervisningen. Alltför många lärare saknar dessutom utbildning i det ämne som de undervisar i.

 

Svag ledning och styrning

På de flesta skolor bedrivs någon form av kvalitetsarbete, men arbetet sker ofta utan systematik. Det är visserligen vanligt att man gör uppföljningar men de resulterar sällan i slutsatser och konkreta åtgärder som förbättrar skolan.

 

På många skolor är rektorn inte tillräckligt insatt i sitt arbete i skolan och axlar inte rollen som pedagogisk ledare i det praktiska arbetet.

 

Ladda ned rapporten

Skolinspektionens rapport kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/arsrapport2010

 


Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, www.skolinspektionen.se

 

 

För information

Hampus Strömberg,
undervisningsråd,
08-586 080 54

 

 

Presskontakt

Carina Larsson,
pressekreterare,
08-586 082 50

 

 

Webbplats

www.skolinspektionen.se