Lerums kommun

Skolverket berömmer Lerums skolor

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2007 08:44 CEST

Mycket beröm för arbetet mot kränkningar i Lerums skolor

Våren 2007 inspekterade Skolverket samtliga kommunala skolor i Lerums kommun. Idag, den 16/8, blev Skolverkets rapport offentlig. Skolverket berömmer skolornas arbete mot kränkande behandlig: "skolorna (i Lerums kommun) bedriver ett föredömligt, målinriktat arbete för att förebygga kränkande behandling. Skolorna erbjuder överlag en lugn studiemiljö för eleverna. Stämningen mellan elever och personal är respektfull och tolerant."

Välutbildad personal
Skolverket lyfter fram att Lerums grundskolor har goda resurser i form av relativt hög personaltäthet, erfaren och utbildad personal, samt god tillgång till läromedel och hjälpmedel. Kunskapsresultaten ligger ungefär i nivå med genomsnittet och de som behöver särskilt stöd får sådant stöd av god kvalitet.

Förskolornas personal gör ett mycket bra jobb och barnen har goda möjligheter att utvecklas. Föräldrarna är ovanligt väl insatta i hur förskolan arbetar.
Personalen på fritidshemmen får många lovord från föräldrar och elever, men gruppernas storlek gör det svårt att bedriva pedagogisk verksamhet efter skoldagens slut.

Lovord över gymnasiet och vuxenutbildningen
Gymnasiet och vuxenutbildningen får mycket beröm i Skolverkets rapport. Båda skolformerna har välutbildad och engagerad personal, och man satsar föredömligt på kompetensutveckling. Elevernas kunskapsnivå är god och den lokala styrelse med elevmajoritet som gymnasiet hade förra läsåret, var mycket välfungerade. (Riksdagen har tagit bort möjligheten till lokal styrelse med elevmajoritet från detta läsår)

Detta kan bli bättre
Skolverket påpekar att grundskolorna bör bli bättre på att utnyttja lärarnas ämneskompetens och att kommunen bör analysera varför resultaten varierar mellan skolorna i år 5 och 9. Eleverna bör också få bättre kännedom om läroplanens och kursplanernas mål.

Lerums kommun bör ta fram gemensamma rutiner för att säkerställa en enhetlig betygssättning inom grundskolan, och man bör analysera effekterna av att personaltätheten på fritidshemmen är lägre än genomsnittet i landet. Skolverket påpekar att skolornas likabehandlingsplaner behöver förankras bättre bland elever och föräldrar, och man ser vissa brister i kommunens kvalitetsredovisningar.

Grundskolorna måste utvärdera alla ämnen i år 5. Många skolor har framförallt koncentrerat sig på uppföljning av ämnena svenska, engelska och matematik

Sociala bekymmer i Gråbo påverkar stämningen i Hjällsnässkolan, påpekar Skolverket. Samtidigt säger man att skolledningen har stort förtroende bland föräldrar och personal och att man arbetar bra mot trakasserier och kränkningar. Skolverket menar dock att det finns anledning att intensifiera arbetet och vill lyfta frågan för att kommunen ska ges möjlighet att fundera över om ledningen på skolan kan behöva ytterligare stöd i arbetet.


Svar senast 15 november
Senast den 15 november ska kommunen redovisa vilka åtgärder man ska vidta med anledning av skolverkets rapport.

Vill du läsa hela skolverkets rapport, kan du klicka på den här länken. Rapporterna publiceras under dagen 16/8.
http://www.skolverket.se/


Henrik Ripa
Kommunstyrelsens ordförande
Lerums Kommun
www.lerum.se
www.ripa.se
www.moderaternailerum.se
Tel. 0302-52 11 13