Vägverket

Skoterolyckor: För hög fart och alkohol!

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2004 10:54 CEST

- Skotertrafiken i Norrbotten och Västerbotten skördar nästan lika många offer som biltrafiken. Det är mycket allvarligt!
Per-Mats Öhberg, avdelningschef för Trafik och Miljö, Vägverket Region Norr, gör det konstaterandet med anledning av att antalet skoterolyckor ökade under första kvartalet i år.

Sammanlagt omkom 8 personer i skoterolyckor i hela landet, varav 2 personer i Norrbotten och 3 i Västerbotten.
Under samma tid omkom 7 personer i biltrafiken i de bägge länen.

- Det är alkohol med i bilden och det handlar om alltför höga hastigheter, konstaterar Per-Mats Öhberg.
Vägverket har nu tagit initiativ till att alla berörda intressenter, bland annat polis, länsstyrelser, skoterorganisationer, samer och kommuner, under hösten samlas till ett möte för att ta fram förslag till olika åtgärder.

- Tyvärr tvingas vi konstatera att det är väldigt hög andel av de omkomna som varit alkoholpåverkade. Promillehalterna är dessutom så höga i de flesta fallen att det med fog kan konstateras att det handlar om personer som har ett alkoholberoende eller i vart fall kan klassas som ”storkonsumenter”, konstaterar Gunder Eriksson vid trafikpolisen i Norrbotten och fortsätter:.
- Dessutom är det så att många inte låter det komma till polisens kännedom då olyckor inträffat just på grund av alkoholpåverkan. ”Mörkertalet” är stort beträffande terrängtrafikolyckorna, säger Eriksson vidare.

Bristande respekt för och kunskap om den terräng där man färdas leder inte så sällan att skoterföraren kolliderar med fasta föremål i terrängen eller kör ner genom isen eller ner i öppna vakar.
- Höga hastigheter i är dessa fall ett återkommande problem, enligt Gunder Eriksson.

Tomas Wikberg vid trafikpolisen i Västerbotten pekar även han på för höga farter och alkohol som en bidragande orsak till en del av olyckorna.
- Jag tycker att det ska påpekas förarens ansvar. För det ligger ju alltid på föraren att denne skall använda sitt omdöme, anpassa farten till rådande förhållanden. Detta gäller vid förande av alla fordon. Speciellt viktigt när man kör i terräng och på is, där föraren inte vet hur underlaget ser ut, slutar Wikberg.


Kontaktpersoner:
Per-Mats Öhberg, avdelning Trafik och Miljö, Vägverket Region Norr, tfn. 0920-24 37 84 mobiltfn. 070 - 324 37 84.
Gunder Eriksson, Trafikpolisen i Norrbotten tfn. 0920-29 53 10 mobiltfn. 070-601 24 10.
Tomas Wikberg, Trafikpolisen i Västerbotten 090-15 21 80, mobiltfn. 070-677 38 56.