Centerpartiet

Skydda barnen mot farliga kemikalier

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2013 15:05 CET

Enligt en undersökning från Naturskyddsföreningen så utsätts barn för farliga kemikalier på landets förskolor. Denna undersökning belyser vikten av propositionen ”På väg mot en giftfri vardag - plattform för kemikaliepolitiken” som regeringen presenterade i förra veckan. Regeringen har genom propositionen satt särskilt fokus på att minska de risker som barn utsätts för genom exponering för kemikalier. 

Ett särskilt etappmål har beslutats och insatser handlar bland annat om att användningen av särskilt farliga ämnen, inklusive hormonstörande och allergiframkallande ämnen, måste begränsas i varor som barn ofta kommer i kontakt med.

Regeringens satsning på en handlingsplan för en Giftfri vardag är en viktig del i arbetet med att minska riskerna för barn. 

Regeringen har avsatt särskilda resurser genom handlingsplanen 2011 - 2014 samt föreslagit en ytterligare förstärkning  fram till 2020.  Regeringens fortsatta satsning på handlingsplanen för en giftfri vardag fram till 2020 kommer att stärka ambitionen att skydda barnen bättre.

-  Barn ska inte utsättas för farliga kemikalier och definitivt inte i den kommunala miljön. Kemikalieinspektionen har tagit fram en handlingsplan för en giftfri vardag och som särskilt stöd finns redan Miljöstyrningsrådets vägledning för en giftfri upphandling i förskolor säger Roger Tiefensee.

-  Propositionen innehåller en rad förslag för att leva upp till målet om en giftfri miljö t ex att driva på så att EU tar fram reglering av farliga ämnen i textil, att få till en skärpning av EU:s leksaksdirektiv, bättre information om vilka ämnen som finns i varor och få till bättre tillsyn inom EU så att farliga ämnen uppdagas och tas bort  säger Roger Tiefensee.

-  Det finns redan idag mycket goda möjligheter för kommunerna och landsting att ställa krav vid upphandlingen. Jag hoppas att fler använder sig av denna möjlighet och drar nytta av Miljöstyrningsrådets och Kemikalieinspektionens en vägledning för en giftfri upphandling i förskolor som är på gång.  Miljöstyrningsrådet har upphandlingskriterier för flera olika varugrupper, säger Roger Tiefensee.

Naturskyddsföreningens undersökning där man inventerat miljön i 129 förskolor i 41 kommuner bekräftar bilden av det finns mer arbete att göra på det kommunala planet. Av 129 tillfrågade förskolor uppgav ingen att man aktivt arbetar med att kontroll av farliga ämnen i barnens miljö.

-  Att det finns slipers som innehåller det cancerframkallande ämnet kreosot på förskolornas gårdar är helt oacceptabelt och det måste åtgärdas.

-  Jag vill inte att barnen utsätts för dessa risker och förskolorna måste rensa bort och förebygga risker. Jag hoppas att det här blir en signal om behovet att kommuner skaffar sig kunskap så att förskolor kan bli av med farliga ämnen , säger Roger Tiefensee.

-  Det finns goda möjligheter att stoppa gifterna på förskolor, och i andra offentliga miljöer t ex sjukhus, där barn befinner sig. Vi måste se till att fler agerar och säkrar den miljö barnen ska vistas i.

-  Kommunala kartläggningar av farliga ämnen och fler inspektioner på förskolorna skulle mycket väl vara ett bra förslag för att både kontrollera och informera, säger Roger Tiefensee. Men, huvudansvaret ligger alltid på företagen som har ett ansvar för att deras produkter och verksamheter inte medför skada för hälsa och miljö. 

Kontakt: Roger Tiefensee, 070-263 36 02

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.