DO, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

Skyddet mot diskriminering skärps

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2003 10:00 CEST

Riksdagen beslutar om det nya lagförslaget om ett utvidgat skydd mot diskriminering tisdagen den 3 juni. Ombudsmännen DO, HO och HomO, eller deras representanter, kommer att tillsammans med berörda intresseorganisationer finnas i riksdagshuset för att lyssna på debatten. De kan ge kommentarer och bakgrund till massmedia.

Flera nya områden:
Arbetsförmedling, att starta eget, behörighet för olika yrken, medlemskap i facket eller arbetsgivarorganisationer och varor, tjänster och bostäder är områden där det nu lagstiftas om skydd mot diskriminering.

Den nya lagen förbjuder diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Skyddet mot diskriminering enbart på grund av etnisk tillhörighet och religion kommer också att stärkas inom vård och omsorg bland annat. Om riksdagen antar förslaget träder lagen i kraft den 1 juli 2003.

Lars Lööw, handikappombudsman (HO), Hans Ytterberg, ombudsman mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) och Margareta Wadstein, ombudsman mot etnisk diskriminering (DO) välkomnar att skyddet mot diskriminering skärps. Förbudet gäller även trakasserier och instruktion att diskriminera. Ombudsmännen kan genom att stämma den som bryter mot förbuden driva fallen i domstol. Den som fälls ska betala skadestånd.

Den nya lagen ska bland annat gälla arbetsförmedlingen och uthyrningsföretag. Den täcker sådant som har betydelse när en person ska starta eget. Det kan vara starta-eget-bidrag, trafiktillstånd, eller tillstånd för tillfällig försäljning.

Diskrimineringsförbudet kommer att gälla möjlighet att få behörighet, legitimation, registrering eller liknande som krävs för att arbeta inom ett visst yrke. Yrken som berörs är till exempel läkare, tandläkare, optiker, tolk eller mäklare.

Varor, tjänster och bostäder täcks av det nya diskrimineringsförbudet. Det innebär affärer, resor, restauranger, banker och andra långivare samt försäkringar bland annat. Alla former av boende berörs - köp, hyresavtal, tillfälliga bostäder och fritidsboende. Inom området varor, tjänster och bostäder tror ombudsmännen att antalet anmälningar kan bli omfattande.

Brister i den nya lagen:
Diskrimineringsförbudet gäller inte privatpersoner. Om en privatperson nekar dig att köpa en bostadsrätt på grund av din etniska tillhörighet, religion, sexuella läggning eller funktionshinder har du inget skydd i svensk lag. Bara om mäklaren diskriminerar.

Juridiska personer har inget skydd mot diskriminering i lagen. Om ditt städbolag nekas ett kontrakt på grund av din etniska tillhörighet finns inget skydd i svensk lag. Ett annat område som förslaget inte täcker är all utbildning utom högskolan. Många unga homo- och bisexuella elever i förskolan och grundskolan växer upp i en miljö, där de är ifrågasatta eller osynliggjorda. Bristande tillgänglighet är en av de största orsakerna till att människor med funktionshinder diskrimineras. Men tillgänglighet omfattas inte av den nya lagen. Du ska kunna anmäla om du nekas inträde på krogen på grund av ditt funktionshinder. Men inte om trappan stoppar din rullstol.

Tid: Riksdagsdebatten är beräknad att börja kl. 11.00 tisdagen den 3 juni

Plats: Ombudsmännen, eller deras representanter, och företrädare från berörda frivilligorganisationer kommer att finnas vid åhörarläktaren i riksdagen

Bakgrund: Lagförslaget finns i regeringens proposition 2002/03:65
Arbetsmarknadsutskottets betänkande har beteckning 2002/03:AU7

Information om ombudsmännen, deras arbete och remissvar samt pressbilder för publicering finns på hemsidorna:
www.do.se,
www.ho.se och
www.homo.se

För ytterligare information eller kommentarer:
DO: Sonya Aho, tel: 08 556 09 506,
mobil: 070 546 78 21
HO:Eva Carlson Wåhlberg, tel: 08 20 17 70,
mobil: 070 257 84 88
HomO: George Svéd, tel: 08 556 09 502,
mobil: 0708 588 238