Aktiebolaget Åkerikonsult

Skynda på med skyltar om farligt gods vid tunnlar

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2011 15:43 CET

Sveriges Åkeriföretag uppmanar myndigheterna att så snart som möjligt sätta upp de skyltar om farligt gods vid tunnlar som EU kräver. EU kraven har gällt sedan den 1 januari 2010 men skyltningen har ännu inte genomförts i Sverige.

Det finns lokala trafikföreskrifter med förbud för transport av farligt gods för vissa vägtunnlar i Sverige. Men det saknas sådan skyltning som EU:s regelverk kräver.

– Sveriges Åkeriföretag kräver skyltning av tunnlar enligt EU:s regelverk för att kvalitetssäkra att förare av farligtgodsfordon alltid väljer en säker färdväg, säger Mårten Johansson teknikchef i Sveriges Åkeriföretag och fortsätter:

– Reglerna för transport av farligt gods, ADR, ställer krav på att vägmärken som är avsedda att förbjuda passage i vägtunnlar för fordon som transporterar farligt gods, ska sättas upp på platser där det är möjligt att välja alternativa vägar.

För att tunnlarna ska kunna märkas ut på det sätt ADR-reglerna kräver behövs det en ändring i Vägmärkesförordningen. Det är Transportstyrelsen som under Näringsdepartementet ansvarar för ändringar i Vägmärkesförordningen och tagit fram ett förslag.

Sveriges Åkeriföretag stödjer Transportstyrelsens förslag som innebär:

  • definition av tunnelkategori införs i förordningen om vägtrafikdefinitioner
  • bemyndigande införs i trafikförordningen för länsstyrelserna att meddela lokala trafikföreskrifter med särskilda trafikregler om att vägtunnel skall tillhöra annan tunnelkategori än A
  • förbud mot trafik med fordon med farligt gods för var och en av tunnelkategorierna B-E införs i trafikförordningen
  • möjlighet ges enligt trafikförordningen att pröva frågor om undantag från förbuden
  • ändrade bestämmelser för märke i vägmärkesförordningen som ges benämningen ”förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods eller tunnelkategori
  • nytt påbudsmärke för påbjuden körriktning för fordon lastat med farligt gods
  • ny tilläggstavla som anger tunnelkategori

 Enligt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, är det i dagsläget Stockholm och Göteborg som har restriktioner för transport genom tunnlar, och det är länsstyrelserna som genom lokala trafikföreskrifter har fattat beslut om vilken omfattning restriktionerna ska ha.

Om lokala trafikföreskrifter finns så skall de följas.  I Sverige saknas dock ännu sådan skyltning som ADR-reglerna kräver. Det är därför osäkert om den som bryter mot de lokala trafikföreskrifterna kan dömas för brott mot föreskrifterna. Frågan om straffbarhet kan prövas av domstol om åtal väcks för brott mot föreskrifterna.

En transportör har skyldighet att ta reda på vad som gäller för transport på de vägar och i de tunnlar som används. Många av de vägar som angränsar till tunnlarna i Stockholm och Göteborg har restriktioner för transport av farligt gods, vilket innebär att även om en förare inte skulle straffas för felaktig transport genom en tunnel så kan straff utdömas för transport på den väg som leder till och/eller från tunneln.

–––––––––––––––––––––––––––––––-

För mer information: Mårten Johansson, teknikchef, 070-671 13 85

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation med cirka 9 000 åkeriföretag och lastbilscentraler som medlemmar.