Stockholms Läns Landsting

SLL:s månadsbokslut: Fortsatt positiv trend för resultatutvecklingen (LSF)

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2005 14:31 CET


Stockholm läns landstings helårsresultat för 2005 beräknas bli 1 157,4 miljoner kronor. Det beräknade resultatet är 727,4 miljoner kronor bättre än budgeten för 2005. Det ackumulerade resultatet per september 2005 är 1 928,5 miljoner kronor, vilket är 638,1 miljoner kronor högre än motsvarande period föregående år.


Resultatprognosen har förbättrats med 92,7 miljoner kronor jämfört med föregående månad. Orsaken är bland annat högre intäkter från trafikavgifter, samt en god kostnadskontroll och en ekonomisk uppföljning som bidrar till att hålla ner kostnadsökningarna.
Verksamhetens kostnader beräknas öka med 5,2 procent mellan helår 2004 och 2005 till 51 415,1 miljoner kronor, vilket är 36,7 miljoner kronor lägre än budget för år 2005.

Kort per verksamhetsområde

Hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting redovisar en prognos på 284,2 miljoner kronor för helåret 2005. Det är 233,9 mkr bättre än budgeterat resultat. Verksamhetens kostnader anges i prognosen bli cirka 141 miljoner kronor (0,4 procent) lägre än budgeterat.

För perioden januari-september har verksamhetens kostnader ökat med 3,4 procent jämfört med samma period 2004. Prognosen innebär en kostnadsökning på 3,8 procent jämfört med utfallet 2004.

Trafikverksamheten har en helårsprognos för ett resultat på 155,4 miljoner kronor, vilket är 312,0 miljoner kronor bättre än budgeterat. Den positiva avvikelsen beror i huvudsak på att biljett­intäkterna är högre än budgeterat, samtidigt som kostnaderna för trafik och räntor är lägre än budgeterat. Prognosen har förbättrats med 20,7 miljoner kronor jämfört med föregående prog­nos. Färdtjänsten bidrar till den förbättringen med 10,0 miljoner kronor, SL med 8,9 miljoner kronor och Waxholms­bolaget med 1,8 miljoner kronor.

Periodens resultatutfall är 440,4 mkr, vilket är 533,5 mkr bättre än periodiserad budget och 331,0 mkr bättre än utfallet samma period föregående år.

Koncernfinansiering prognostiserar ett resultat för 2005 som är 356,4 miljoner kronor bättre än budget. Huvudförklaringen är att 200,0 miljoner av det villkorade stödet om 400,0 miljoner kronor som staten har beviljat landstinget har inarbetats i prognosen. Vidare har SL återfört 118,1 miljoner kr till koncernfinansiering, motsvarande det överskott som SL redovisade 2004. Återföringen redovisas som en finansiell intäkt i koncernfinansiering, men påverkar inte koncernens resultat.