Lärarnas Riksförbund

Slopa den preliminära antagningsmodellen

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2003 00:00 CET

Kommentar med anledning av artikel i SVD 040217:
– Redan i vårt remissvar poängterade Lärarnas Riksförbund vikten att eleven vid sidan av ett garanterat sektorsblock även har rätt till sitt förstahandsval när det gäller val av inriktningsstudier. Elevens studiegång underlättas om de redan vid årskurs nio kan planera sina gymnasiestudier, säger Metta Fjelkner, förbundsordförande i Lärarnas Riksförbund.

– Lärarnas Riksförbund vill poängtera vikten av att den preliminära antagningsmodellen slopas. Den föreslagna modellen att elever utan godkända kunskaper i matematik, svenska/svenska som andra språk och engelska ska kunna bli preliminärt antagna vid gymnasieskolan innebär ökade svårigheter för såväl elever som lärare, säger Metta Fjelkner.

I en SVD artikel 040217 verkar det som socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet bland annat är överens om att eleven redan vid ett tidigt skede ska ha möjlighet att välja sina inriktningsstudier.

Kommentarer om gymnasiekommitténs förslag till ny gymnasieskola:
– Min uppfattning är att gymnasiekommittén inte i tillräcklig omfattning tagit hänsyn till de negativa erfarenheter som vi har från införandet av programgymnasiet i början av 1990-talet, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund i en kommentar till förbundets yttrande.

Lärarnas Riksförbund anser att förändringarna i gymnasieskolan under början av 1990-talet genomfördes utan att beakta vilka konsekvenser de med­förde för det samlade skolväsendet.

– Rätt förutsättningar måste finnas för att reformen ska bli bra denna gång. Det krävs tid och omfattande resurser för att det ska bli ett lyckat genomförande av gymnasieskolan, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund med anledning av förbundets yttrande.

Ytterligare kommentarer:
Metta Fjelkner, ordförande, Lärarnas Riksförbund 070-262 27 68

Ytterligare upplysningar:
Andreas Burman, pressansvarig, Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Lärarnas Riksförbunds yttrande i korthet
Det är mycket svårt att bedöma vad kommitténs förslag i sin helhet kommer att innebära eftersom detta endast utgör en ram för hur gymnasieskolan ska se ut.
Den nya gymnasieskolan kräver att omfattande resurser avsätts för att klara implementeringen av refor­men. Lärarnas Riksförbund har den uppfattningen att de ekonomiska konsekvenserna av förslaget måste utredas grundligt innan ett slutligt ställningstagande kan ske. Vi vill nedan ge exempel på sådant som vi anser måste utredas.
Lärarnas Riksförbund anser att ett genomförande av reformen redan till läsåret 2006/2007 är för tidigt. Vi anser att reformen kan genomföras tidigast 2007/2008.
Förverkligande av reformen kräver att ett nytt läraravtal sluts, som tar fasta på gymnasieskolans speciella villkor. Lärarnas riksförbund är medvetet om att detta är en fråga för de avtalsslutande parterna, men vill ändå påpeka sambandet mellan genomförandemöjlig­heter och kommande avtal
Det är endast genom att grundskolan ges förutsättningar att klara sitt uppdrag, nämligen att eleverna når målen för undervisningen innan de lämnar grundskolan, som gymnasieskolan kan lyckas med sitt uppdrag.
Det tydliga ansvaret för professionen som finns i förslaget till skollag måste stå fast i den kommande skollagen för att genomförandet ska lyckas.
Eleverna måste få känna att gymnasiestudierna innebär något nytt så att de inspireras och motiveras till att söka ny kunskap. Ett helt års gemensamma studier är alldeles för omfattande. Eleverna ska ges möjlighet att så snart som möjligt läsa karaktärsämnen - helst redan från starten.
Lärarnas Riksförbund ser med tillfredsställelse på att kommittén konstaterar vikten av att det i gymnasieskolan ska finnas väl fungerande studie- och yrkesvägledare, som arbetar i nära samarbete med lärarna. Detta är viktigt även för grundskolans del.
Lärarnas Riksförbund anser i likhet med Gymnasiekommittén att betygsystemet även fortsättningsvis ska vara mål- och kunskapsrelaterat. Vi anser dock att fler betygsteg behövs. Lärarnas Riksförbund förordar att betyg sätts som ett slutbetyg i varje ämne där betyg sätts efter varje avslutad kurs. Betygen bör även viktas inför vidare studier.
Vad gäller gymnasieexamen hälsar Lärarnas Riksförbund med tillfredsställelse att en examen införs som avslutning på gymnasiestudierna. En gymnasieexamen värd namnet måste dock innehålla godkänt i kärnämnen samt godkänt i inrikt­ningsblockets karaktärsämnen samt att eleven har godkänt gymnasiearbete och godkänd opposition på ett annat gymnasiearbete. Det kan inte ses som rimligt att elever kan få ut en gymnasieexamen och t ex inte ha godkänt betyg i engelska och matematik.

Ansvarig: Andreas Burman 2004-02-17