Näringsdepartementet

Slutbetänkande från Färdtjänstutredningen

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2003 15:38 CET

- Den som har färdtjänst eller riksfärdtjänst ska kunna få en ledsagare om en sådan behövs i samband med resorna och inte bara under själva resan, det säger Anders Engdahl, särskild utredare i Färdtjänstutredningen som idag har överlämnat sitt slutbetänkande.

- Som det är idag finns det funktionshindrade som inte kan uträtta sina ärenden, menar Anders Engdahl.

Slutbetänkandet ”Färdtjänsten och riksfärdtjänsten” (SOU 2003:87) som idag överlämnas till statsrådet Ulrica Messing innehåller bl.a. följande överväganden och förslag:

Färdtjänsten och riksfärdtjänsten
· Kvalitet – Insatserna inom färdtjänsten ska vara av god kvalitet. Uppgifter inom färdtjänsten ska utföras av personal med lämplig utbildning och erfarenhet.
· Ledsagare – Den som har färdtjänst eller riksfärdtjänst ska få en ledsagare om en sådan behövs i samband med resorna. I dag har man bara rätt till ledsagare om det behövs under resan. Det gör att det finns funktionshindrade som inte kan uträtta sina ärenden. Ledsagaren medföljer som regel utan avgift.
· Medresenär – Om det är skäligt ska den som har tillstånd till färdtjänst ha rätt att under resorna ta med en eller flera medresenärer. En medresenär kan t.ex. vara ett barn eller en anhörig till den som har färdtjänst. Det bör vara möjligt att ta ut en avgift för medresenärer.
· Begränsning av antalet resor – Det ska vara fortsatt tillåtet att genom föreskrifter begränsa antalet resor inom färdtjänsten. Resor som är av väsentlig betydelse för den enskilde får dock begränsas endast om det är skäligt. Detta gäller exempelvis resor till daghem, dagverksamhet enligt socialtjänstlagen, vissa studier och arbete.
· Individuella villkor – Det ska vara möjligt att förena tillstånd till färdtjänst med individuella villkor som tar hänsyn till den enskildes funktionshinder och de behov som följer av funktionshindret. Sådana villkor kan vara bl.a. bärhjälp, sanerade fordon och särskild förare. De aktuella villkoren kan vara en förutsättning för att den funktionshindrade över huvud taget ska kunna genomföra sin resa.
· Barn – När färdtjänsten eller riksfärdtjänsten rör barn ska i varje enskilt fall beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver.
· Sektorsansvar – Vägverket ska få ansvar för redovisning, analys och utvärdering av utvecklingen inom färdtjänsten och riksfärdtjänsten.
· Avgifter inom riksfärdtjänsten – Kommunen ska, såsom en huvudregel, bestämma den avgift som tillståndshavaren ska betala vid resa med riksfärdtjänsten.

Behandling av personuppgifter inom färdtjänsten och riksfärdtjänsten
Enligt personuppgiftslagen finns det ett principiellt förbud mot att behandla känsliga personuppgifter, t.ex. uppgifter som rör hälsa, utan samtycke av de registrerade. Utredningen föreslår att det ska införas särskilda bestämmelser på detta område för berättigade till färdtjänst eller riksfärdtjänst. Syftet med bestämmelserna bör vara att tillåta att känsliga personuppgifter som rör t.ex. hälsa hanteras utan att samtycke behövs från de som ansöker om eller redan är berättigade till färdtjänst eller riksfärdtjänst i tillståndsregister och beställningsregister. Utredningen föreslår även att det ska finnas begränsningar i möjligheten att söka i tillståndsregister och beställningsregister.

Undantag från upphandlingsskyldighet
Vissa kommuner och landsting önskar samordna beställningar av resor inom färdtjänsten och sjukresor. Önskemål har framförts om att undanta samordningen av färdtjänstresor och sjukresor från upphandlingsskyldighet enligt lagen om offentlig upphandling. Utredningen anser att det för närvarande inte finns några rättsliga möjligheter att föreslå ett sådant undantag från upphandlingsskyldighet.

För ytterligare information www.regeringen.se eller www.sou.gov.se/fardtjanst/

Anders Engdahl
Särskild utredare:
08-405 24 33
070-226 06 12

Mikael Ohlsson
Sekreterare
040-661 67 34