Justitiedepartementet

Slutbetänkande från Förvarsutredningen

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2011 11:56 CET

Förvarsutredningen har i dag överlämnat sitt slutbetänkande Förvar (SOU 2011:17) till migrationsminister Tobias Billström. Det innehåller bland annat förslag om en obligatorisk domstolsprövning när en utlänning tas i förvar, ett humanare omhändertagande av utlänningar som tas i förvar samt en utökad möjlighet att lägga ned en förundersökning mot en utvisad utlänning.

Utredningen föreslår att det införs en obligatorisk domstolsprövning av Migrationsverkets och en polismyndighets beslut om att ta en utlänning i förvar. Förslaget innebär att en myndighet som huvudregel ska få hålla en utlänning i förvar i högst två veckor innan en migrationsdomstol prövar beslutet. Om domstolen beslutar att en utlänning ska hållas kvar i förvar föreslår utredningen att förvarsbeslutet löpande ska omprövas av en migrationsdomstol.

Utredningen föreslår vidare att en större andel av de förvarstagna utlänningar som i dag placeras inom kriminalvården ska bli kvar i Migrationsverkets förvar. Migrationsverket ska därför ges i uppdrag dels att inrätta avdelningar med en viss högre säkerhet på förvaren, dels att se till att närvaron av sjukvårdspersonal på förvaren ökar. Möjligheten att placera en förvarstagen inom kriminalvården ska vara kvar för dem som är utvisade på grund av att de har gjort sig skyldiga till brott. En utlänning ska även kunna placeras i kriminalvården av säkerhetsskäl om det är motiverat av andra skäl än att utlänningen utgör en allvarlig fara för sig själv. De utlänningar som placeras i kriminalvården ska som huvudregel inte kunna placeras i ett häkte eller en polisarrest. Placeringen ska i stället ske på en avdelning på en anstalt som inrättats särskilt för förvarstagna utlänningar. Utredningen föreslår att Kriminalvården ska ges i uppdrag att inrätta sådana avdelningar.

Utredningen föreslår också att det införs en utökad möjlighet att lägga ned en förundersökning som inletts mot en utlänning som är avvisad eller utvisad. Det kan bland annat ske om den samlade brottsligheten inte skulle föranleda någon svårare påföljd än fängelse sex månader och något väsentligt allmänt eller enskilt intresse inte åsidosätts om förundersökningen läggs ned. Brottsofferperspektivet ska alltid beaktas.


Kontakt:
Edvard Unsgaard
politiskt sakkunnig
08-405 33 25
070-269 98 44

Lagmannen Anders Hagsgård
Särskild utredare
0322-79 320
070-573 22 60

Anna Hjort Ööpik
Utredningssekreterare
031-701 53 68
076-785 87 57