Finansdepartementet

Slutbetänkande från placeringsutredningen

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2003 10:36 CEST

Slutbetänkande från placeringsutredningen
Särskilda utredaren, Mårten Ajne, har i dag överlämnat sitt slutbetänkande Förslag till ett moderniserat solvenssystem för försäkringsbolag (SOU 2003:84) till biträdande finansminister Gunnar Lund.

Förslaget till nya solvensregler syftar till att stärka skyddet av försäkringstagarnas intressen genom att ge försäkringsbolagen ökade incitament att hantera sina risker och genom att förbättra genomlysningen av försäkringsbolag.

Skyddet för försäkringstagarna stärks genom att de föreslagna reglerna bättre återspeglar riskerna i försäkringsrörelsen. Om ett försäkringsbolag ökar risken i verksamheten ökar också den mängd tillgångar bolaget måste ha för att anses kunna fullfölja sina åtaganden mot försäkringstagarna. Sådana tillgångar kallas skuldtäckningstillgångar.

Sedan tidigare har försäkringstagarna förmånsrätt i tillgångar motsvarande åtaganden i livförsäkring och lång skadeförsäkring.

Genomlysningen förbättras genom att bolagens åtaganden mot försäkringstagarna skall värderas realistiskt i de s.k. försäkringstekniska avsättningarna. I den nuvarande regleringen beräknas dessa med betryggande antaganden i livförsäkring och lång skadeförsäkring. Det är därför inte möjligt för en utomstående att bedöma försäkringsbolagets verkliga åtagande eller ekonomiska ställning. Med en realistisk värdering kan övriga intressenter också bedöma bolagens solvensnivå.

Den mängd tillgångar bolagen skall ha för att möta sina åtaganden (skuldtäckningstillgångar) skall vara tillräckliga i förhållande till såväl riskerna i försäkringsrörelsen, som i förvaltningen av tillgångarna och sambandet mellan åtaganden och tillgångar. Riskerna återspeglas i ett avdrag som skall göras från tillgångarnas marknadsvärde, ett s.k. säkerhetsavdrag. Finansinspektionen föreslås få i uppdrag att närmare bestämma utformningen av avdraget. I förslaget ges dock ett exempel på hur ett säkerhetsavdrag skulle kunna utformas.

Förslaget att låta ett säkerhetsavdrag återspegla riskerna i rörelsen medför att gällande placeringsregler kan mildras. Därmed kan försäkringsbolagen bättre utforma kapitalförvaltningen efter åtagandenas karaktär.

Förslaget skall ses som en helhet. De olika delarna samverkar och kan inte skiljas från varandra. En realistisk värdering av åtaganden och ökad frihet i placeringarna förutsätter att tillgångarna innehåller en marginal för att täcka oförutsedda händelser i försäkringsåtagandena och i de finansiella placeringarna. Storleken på marginalen (säkerhetsavdraget) skall bestämmas utifrån den risknivå som finns i bolaget.

De nya solvensreglerna kommer att innebära förändringar för såväl skade-, liv- som fondförsäkringsbolag. Den största förändringen sker dock på livförsäkringsområdet eftersom den nuvarande metoden med betryggande antaganden i avsättningsberäkningen inte längre skall tillämpas.

Särskild utredare: Mårten Ajne
08 – 440 82 67, 0705 – 82 82 67

Sekreterare: Erik Utterström
08 – 405 28 55, 070 – 226 62 96

Peter Kullgren
070 – 714 31 92