Näringsdepartementet

Slutbetänkande från Utredningen om IT-stomnät till vissa kommuner

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2003 16:45 CEST

Peter Roslund, ordförande i utredningen IT-stomnät till vissa kommuner har idag överlämnat sitt slutbetänkande Bredbandsnät i hela landet – statens infrastruktur som resurs (SOU 2003:78) till infrastrukturminister Ulrika Messing.

Utredningsuppdraget har bestått bland annat i att beskriva omfattningen och karaktären av den infrastruktur som staten förfogar över och som eventuellt kan användas för att underlätta utbyggnad av nät med hög överföringskapacitet samt att föreslå en avvägd policy för upplåtande av utrymme för allmänna kommunikationsnät i sådan infrastruktur.

Slutbetänkandet innehåller bl.a. följande förslag:

Samlat grepp för statlig infrastruktur
Staten skall som ägare tydligt uttala en övergripande riktlinje om att statliga verk och statligt ägda bolag skall verka i den anda och riktning som IT-propositionen anger. Riktlinjen skall ange att statliga verk och bolag som förfogar över infrastruktur som kan användas för bredbandsutbyggnad skall ta sin del av samhällsansvaret för att riksdagens mål om att hushåll och företag i alla delar av Sverige bör få tillgång till sådan IT-infrastruktur uppfylls.

Kanalisationsutrymme
De statliga aktörerna Banverket, Vägverket samt Teracom och Vattenfallsbolagen bör upplåta sin infrastruktur såsom vägbankar, banvallar, master m.m. till operatörer som vill anlägga allmänna kommunikationsnät enligt lagen om elektronisk kommunikation.Det skall klargöras i Banverkets och Vägverkets instruktioner att upplåtelse av kanalisationsutrymme för sådana syften är en del av deras verksamhet:

För upplåtelse av utrymme skall dessa aktörer ta ut en marknadsmässig ersättning. Det är dock viktigt att fastslå att upplåtelsen inte görs i vinstsyfte.Förfrågan från marknadens operatörer bör endast nekas om det fysiska kanalisationsutrymmet redan är fullt utnyttjat eller att närvaron av utomståendes ledningar negativt kan inverka på det statliga företagets kärnverksamhet, i synnerhet avseende funktion, säkerhet eller kvalitet.Banverket och Vägverket skall årligen lämna en samlad rapportering till Näringsdepartementet om förfrågningar från operatörer om att nyttja verkens infrastruktur för att dra fram ledningar eller anlägga radioantenner.

Statligt ägda nät
Affärsverket svenska kraftnäts optofibernät och Teracoms radionät föreslås bilda en sammanhängande IT-infrastruktur genom att Teracom får full nyttjanderätt till Svenska kraftnäts optofibernät.

Värdet av denna dispositionsrätt kan utgöra ett aktieägartillskott i Teracom, varvid värdering av upplåtelsen sker enligt aktiebolagslagens bestämmelser. Ett alternativ är att ersättning för denna nyttjanderätt skall utgå. I så fall bör den bestämmas efter marknadsmässig grund. Teracom skall överta ansvaret för redan tecknade avtal om ledningsupplåtelser.

Svenska Kraftnät skall alltjämt äga ledningarna och ha underhållsansvaret för dessa samt fritt disponera över den kapacitet som behövs för den egna elnätsverksamheten. All aktiv utrustning skall innehas av Teracom som också skall ha en optionsrätt på installation av nya optofiberledningar i Svenska kraftnäts elnät. Sådana nyinstallationer skall bekostas av Teracom.

Svenska kraftnäts nuvarande uppdrag att etablera ett öppet nationellt stomnät enligt regeringsbeslut den 17 augusti 2000 och ändrat genom beslut den 20 februari 2003, upphör. Detta uppdrag ersätts av de förslag som läggs i detta betänkande, tillsammans med de stöd till stomnät som beslutats av regeringen (förordningen (2003:63) om stöd till kommuner för anläggande av anslutning till rikstäckande telenät).

Banverkets telekomverksamhet skall lämnas utanför sammanslagningen.

Juridisk verksamhetsform
Den verksamhet som Banverket bedriver inom sin enhet Banverket Telenät och som avser elektronisk kommunikation skall bedrivas i ett särskilt aktiebolag.

Ett uppdrag skall lämnas i syfte att utreda om en separation av Teracoms tjänsteverksamhet från infrastrukturdelarna i koncernen är möjlig och önskvärd.

Peter Roslund, Särskild utredare
0911-96 002, 070-577 10 68

Anders Lundkvist, Sekreterare
070-674 58 58

Hans Öjemark, Sekreterare
08-405 37 37