Landstinget Gävleborg

Slutrapport från delprojektet Dela/fördela

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2003 17:02 CET

Delprojektet Dela/fördela specialiteter lämnar i sin slutrapport en rad förslag som syftar till att säkerställa landstingsfullmäktiges beslut om strukturen för hälso- och sjukvården i länet. För alla verksamheter gäller krav på ökad samverkan inom länet och i vissa fall med grannlandstingen. Därutöver lägger delprojektet förslag som berör de medicinska specialiteterna, lokalutnyttjande, kostnaderna för läkemedelsförmånen med mera.

Delprojektet Dela/fördela specialiteter inom Hälso- och sjukvårdssamverkan Gävleborg, genomförandet av beslutet om utvecklingslinje 3 a, har lämnat sin slutrapport till projektledningsgruppen. Projektledningsgruppen kommer senare att ta ställning till förslagen i slutrapporten. Landstinget omfattas av öppenhet och därför redovisas detta arbetsmaterial nu. Majoriteten är mån om att bevara öppenheten, men det kräver respekt för den politiska processen som startar efter behandlingen i pojektledningsgruppen med sikte på slutligt beslut i landstingsfullmäktige den 4 februari 2004.

Huvudinriktningen i uppdraget till delprojektet Dela/fördela är att föreslå åtgärder för att stabilisera strukturen med två akutsjukhus. Det skall göras på ett sådant sätt att utvecklingen av närsjukvården inte äventyras. Utvecklingen av länssjukvården ur främst kvalitets- och kompetensförsörjningssynpunkt kommer därmed att stå i fokus.

Enligt delprojektgruppens mening är den rådande värderingen kring vad som är ett akutsjukhus med länsnivåambition något som bör innefatta: Medicin, kirurgi, ortopedi, kvinnosjukvård/förlossning och barnmedicin. Till detta kommer stödfunktionerna narkos/operation, röntgen och laboratorieverksamhet. Man menar att detta är en rimligt att ta till utgångspunkt för ställningstagandena om långsiktighet, kvalitet och rimlig kostnadseffektivitet.

Delprojektgruppen förutsätter att den planerade anpassningen av verksamheterna i Gävle och Hudiksvall efter tillkomsten av Länsenheten för planerade operationer i Bollnäs (LPO), kommer till stånd. Projektgruppen föreslår också att det sker anpassningar av vårdplatstillgången och kostnadsmassan i övrigt på respektive sjukhus som följd av de redan fattade besluten. Förutom tillkomsten av LPO-enheten är utökningen av internmedicins vårdplatser i Bollnäs ett skäl till detta.

Förslagen i korthet:

Kirurgi ska finnas i både Gävle och Hudiksvall i en omfattning som gör det möjligt att bedriva allmänkirurgisk utbildning på båda sjukhusen. Gävles planer på att starta kärlkirurgi avstyrks. Endokrinkirurgin koncentreras till Gävle. Som en del i den ovan nämnda anpassningen till LPO-enheten föreslås för Gävle-Sandvikens del att dagkirurgin flyttas till Gävle, så att kirurgisk verksamhet koncentreras till tre orter, med högre nyttjandegrad av kringverksamheter som följd. Detta förutsatt att det kan göras utan att kvaliteten försämras ur patientsynpunkt.

Akutortopedisk kompetens bör finnas på båda sjukhusen.

Kvinnosjukvård, förlossningsverksamhet och barnmedicin anser projektgruppen bör finnas vid båda sjukhusen för att dessa ska nå den kritiska massa som ett akutsjukhus med länsambition bör ha.

Specialistmottagningar för ögon- och öronsjukvård ska finnas på båda sjukhusen, men ifråga om öron föreslås att all slutenvård läggs i Hudiksvall.

Planeringen av de operationer som skall göras i Bollnäs bör kunna göras så att komplikationsrisken blir mycket låg. Därmed behövs inga intensivvårdsplatser och ingen nattjänst i laboratorieverksamheten. Användning av lab-automat gör att provanalyser ändå kan göras. Projektgruppen utgår ifrån att utvärderingen av anestesijouren i Bollnäs leder till att den avvecklas.

Inom röntgen föreslås att möjligheterna att mer effektivt nyttja den nya tekniken, för exempelvis bildgranskning i hemmet och samjourer med andra externa specialister, nyttjas i takt med teknikutvecklingen.

Delprojektet föreslår också att specialiststödet i närsjukvården förändras. Specialisternas närvaro i närsjukvården bör utformas mer inriktat som kompetensstöd än som en parallell separat mottagningsverksamhet. Specialistmottagningar i mer traditionell mening förutsätts finnas på sjukhusen i Gävle, Hudiksvall och Bollnäs.

Slutenvården inom barn- och ungdomspsykiatrin föreslås bli flyttad för bättre närhet till akutsjukhus.

När det gäller hjärtsjukvården förutsätter projektgruppen att PTCA/PCI även fortsättningsvis koncentreras till sjukhuset i Gävle.

För verksamheterna neurologi, reumatologi och hematologi föreslår projektgruppen att överläggningar tas upp med grannlandstingen för att säkerställa kompetensutveckling och bemanning på sikt.

När det gäller infektionsmedicinen pekar projektgruppen på behovet av att säkerställa sådan kompetens till både Hudiksvall och Gävle.

En länsenhet för njurmedicin föreslås inrättas bland annat för att förbättra möjligheterna till rekrytering.

Beträffande medicinsk rehabilitering föreslår projektgruppen överläggningar med Dalarna så att enheten i Sandviken skulle kunna utvecklas till en resurs för hela Gävle-Dala området.

Inom området laboratoriemedicin ser projektgruppen möjligheter till en utökad samordning både inom och utom länet.

Beträffande jour och beredskap finns ett antal uppslag till förändringar, bland annat ett jämnare fördelat jouransvar inom både läns- och närsjukvården för att kunna avstå från att använda hyrläkare. Förslagen berör också ett antal bakjourlinjer.

Delprojektet lämnar också förslag på att minska hyreskostnader genom att flytta verksamheter till egna lokaler från externt förhyrda lokaler, utredning om transportsamordning och en form för ramstyrning av läkemedelskostnader. Allt detta i syfte att besparingsåtgärder ska beröra den direkta vårdverksamheten så lite som möjligt.

Slutligen förutsätter projektgruppen att dessa förslag hanteras samordnat med de större sparbeting som getts till sjukhusförvaltningarna för att klara de ekonomiska ramarna för år 2004 och framåt.