Socialstyrelsen

Slutrapport om lärdomar efter flodvågen och andra allvarliga händelser

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 09:01 CET


Välorganiserat samhälle tog emot de drabbade

De drabbade efter flodvågskatastrofen i Asien i december 2004 togs på det stora hela väl omhand i kommuner och landsting.

De uppföljningar som Socialstyrelsen och länsstyrelserna har gjort visar på ett väl fungerande samhälle. Men det finns saker som kan förbättras. Socialtjänsten behöver till exempel en bättre överblick över vilka stödinsatser som finns att tillgå i kommunen, t.ex. via frivilligorganisationerna. Det är också angeläget att alla som ger stöd till människor vid kriser inte låter viktiga lärdomar gå förlorade.

Det visar slutrapporten från det tvååriga regeringsuppdrag som Socialstyrelsen och länsstyrelserna genomfört för att följa upp insatserna i Sverige inom socialtjänstens ansvarsområden. Socialstyrelsen har också följt upp efterfrågan på och tillgängligheten till psykiatrisk vård inom såväl barn- och ungdomspsykiatri som vuxenpsykiatri.

Undersökningen speglar främst kommunernas och landstingens bild medan de drabbades och de anhörigas perspektiv berörs i liten utsträckning i rapporten. I början av december 2006 kommer resultatet från en omfattande enkätstudie, som riktats till resenärer från katastrofområdet, att publiceras.

Stödet från det personliga nätverket har varit det mest omfattande och betytt mest för de drabbade. När det gäller insatser från samhället visar uppföljningen att:

* Kommunerna i samverkan med andra aktörer främst stått för stödet under den första tiden medan frivilligsektorn tycks ha svarat för det mer långsiktiga stödet främst i form av samtalsstöd i grupp.
* Kommunerna bedömer att de i samverkan med andra lokala krisaktörer har klarat av att ge det stöd som efterfrågats inom socialtjänstens ansvarsområden.
* Kommunerna behöver hjälp med metoder för uppgiftsinsamling, sammanställning och analys av insatser som givits i samband med kriser.
* Landstingen bedömer att de har haft möjlighet att erbjuda vård inom rimlig tid till de patienter som sökt vård inom psykiatrin.

* Efterfrågan på psykiatrisk vård i landstingen har klingat av 2006.

Under 2007 kommer Socialstyrelsen, i samverkan med kommuner och andra aktörer, att utarbeta en vägledning som stöd för planering, genomförande och uppföljning av stödinsatser inom socialtjänstens ansvarsområden.

Mer information

Regeringsuppdrag om tillgång och efterfrågan på stödinsatser från socialtjänst och psykiatri. Slutrapport – december 2006
http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2006/9354/2006-131-33.htm

Kontakt

Gunnel Torstensson
08-555 531 85

Ingrid Ström
08-555 531 30