Arbetsmiljöverket

Slutsats efter masskontroll: Oacceptabel nonchalans inför kemiska risker i arbetsmiljön

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2003 13:07 CEST

Två av tre besökta arbetsplatser hade brister i sin hantering av kemikalier, visar en sammanställning av de drygt 1 800 inspektioner, som Arbetsmiljöverket genomfört inom ramen för europeiska arbetsmiljöveckans tema FARLIGA ÄMNEN.

- Det visar att man inte tar riskerna på tillräckligt allvar, framhåller på fredagen Kenth Pettersson, generaldirektör vid Arbetsmiljöverket. Jag ser allvarligt på detta, och vi kommer självklart att följa upp och se till att lagstiftningen följs.

Besöken resulterade i knappt 1 250 inspektionsmeddelanden med fler än 4 300 krav.

- Jag hoppas att den fokusering vi nu har på kemikaliehanteringen och på vårt regelverk, ska öka kunskapen och medvetenheten om riskerna. Arbetsmiljöreglerna betonar det förebyggande arbetet och ska förhindra att någon skadas eller blir sjuk.

Mest förekommande brister vid Arbetsmiljöverkets kontroller gällde riskbedömningar, att vidta åtgärder på grundval av dessa och att dokumentera resultaten. 2 600 krav ställdes på dessa tre punkter. Drygt 600 krav gällde avsaknad av säkerhetsdatablad. Cirka en fjärdedel av kraven handlade om de förteckningar av de farliga ämnen, som ska finnas på arbetsplatsen och att dessa förteckningar ska hållas aktuella.

- Det är kolossalt viktigt att nu fortsätta arbetet med att förmå arbetsgivarna att tillämpa ett systematiskt arbetsmiljöarbete i samverkan med de anställda, framhåller Kenth Pettersson. Det är ett arbete som ska ingå naturligt i den löpande verksamheten. Vi kan inte acceptera att några risker nonchaleras i den kartläggning av risker som ska göras på varje enskild arbetsplats. Allt som kan medföra skador - akuta eller långsiktiga - måste åtgärdas och följas upp. Vad beträffar de kemiska riskerna är det nödvändigt att det finns kunskap och att man ser till att skaffa sig pålitliga leverantörer, som kan tillhandahålla pålitlig och begriplig information om hur riskerna ska hanteras.

Kontakt:
Kenth Pettersson, 070-595 17 36
Maria Dalin Cronholm, kemist och projektledare, 08-730 92 61, 070-991 35 03
Catarina Edgar, pressekreterare, 08-730 99 99, 070-210 79 99