Banverket

Små effekter av utsläppet i Edsätersbäcken

Pressmeddelande   •   Jul 14, 2004 13:58 CEST

Banverket har nu fått analyssvar på de prover som togs i samband med utsläppet av spillvatten i Edsätersbäcken. Resultaten har presenterats vid ett möte med Miljö- och hälsoskyddskontoret i Vänersborg.


Prover och analyssvar
Analyserna som gjorts av proverna visar på att effekterna av utsläppet är små. Efter att ha synat sträckan mellan utsläppsplatsen och Vassbotten, där Edsätersbäcken mynnar, så kan vi konstatera att djurlivet i bäcken är bra och att insekter och smådjur finns vid bäcken. Det finns inte heller någon risk för att betande djur kan ha utsatts för fara från utsläppet.

Utsläppet har troligen lett till att viken Vassbotten under tre dagar utsatts för en dubblerad dagsdos av kväve och fosfor. Vänerborgs kommun bedömer inte att det blir några kvarstående negativa effekter av detta, men man kommer att tillsammans med Banverket göra en syn om ca en månad för att undersöka det.

Eftersom utsläppet rörde sig om spillvatten har även vattnets tjänlighet som badvatten undersökts. I Vassbotten finns en icke-kommunal badplats och Banverket har tagit prover där för att ta reda på om vattnet fortfarande är badbart. Provresultaten visar att badvattnet fortfarande är tjänligt.

Beträffande de tungmetaller som utsläppet befarades innehålla så kunde tillfälligt höjda värden noteras. Mängden tungmetaller i utsläppet har varit litet och kan jämföras med ett oförutsett utsläpp från ett avloppsreningsverk.

Vad händer nu?
Banverket kommer under den här veckan att färdigställa en rapport över det inträffade. Den kommer att skickas till Miljö- och hälsoskyddskontoret i Vänersborg, som är tillsynsmyndighet.

För att klarlägga ansvarsförhållandena för det inträffade kommer eventuellt en formell polisanmälan att göras. Kommunen utreder detta för närvarande och kommer att ta kontakt med miljöåklagaren i ärendet.

Banverket Västra banregionen

Bakgrund
Utsläppet i Edsätersbäcken, som inträffade under midsommarhelgen, berodde på ett pumphaveri på TRAAB:s avfallsanläggning. En pump gick sönder och man var tvungen att släppa spillvatten till en provisorisk ledning, som hade placerats ut av entreprenören Oden Anläggning AB, i samband med järnvägsutbyggnaden mellan Öxnered och Trollhättan. Detta spillvatten skall normalt gå till reningsverket i Vänersborg. Den provisoriska ledningen hade olyckligtvis blivit igensatt och därför brast en slangkoppling vilket i sin tur medförde att spillvatten rann ut i Edsätersbäcken.Kontakta:

Gunnar Ekman
Projektchef,
dubbelspår Öxnered-Trollhättan
Mobil 070-602 08 40

Västra banregionens presstjänst
Tfn: 031-10 32 07