Statistiska centralbyrån, SCB

Små förändringar i aktieförmögenheten

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2012 09:46 CEST

Den totala aktieförmögenheten i bolag noterade på svensk marknadsplats var i slutet av juni i år värderad till 3 715 miljarder kronor. Det är en ökning med 104 miljarder jämfört med årsskiftet.

Det var kraftiga kursrörelser på börsen under det första halvåret. Året inleddes starkt, som mest steg stockholmsbörsen med nästan 15 procent. Under våren sjönk dock index tillbaka, för att vid halvårsskiftet ligga på en uppgång på knappt 3 procent.

Förmögenheten för de olika ägarsektorerna följde index ganska väl och var relativt oförändrad jämfört med årsskiftet. Utlandet är fortsatt den största ägaren med ett innehav på 1 457 miljarder kronor, vilket motsvarar 39,2 procent av det totala börsvärdet.

Allt färre äger aktier

I slutet av juni i år var det 1 450 999 individer som kunde identifieras som aktieägare. Det är en minskning med drygt 23 000 jämfört med årsskiftet. En större befolkning och färre aktieägare medför att en allt mindre andel har ett direkt ägande i aktier. Vid utgången av juni i år var det 15,3 procent av befolkningen som ägde aktier, en minskning från 15,5 procent vid årsskiftet. Andelen aktieägare i befolkningen har minskat för varje år sedan december 2002 då 22,6 procent av befolkningen ägde aktier.

Män äger mer aktier, sett till både antal och andel. I slutet av juni i år var andelen kvinnor som äger aktier 12,9 procent medan männens andel var 17,6 procent. Av de individer som kunnat urskiljas som aktieägare var det totalt 51 505 individer som hade en aktieförmögenhet på en miljon kronor eller mer. Av dessa var 17 501 kvinnor och 34 004 män.

Hushållens aktieförmögenhet ökar

Vid utgången av juni i år var hushållens aktieförmögenhet värderad till knappa 419 miljarder kronor. Det är en ökning med nästan 15 miljarder jämfört med årsskiftet.

För de individer som äger aktier var medelportföljen vid utgången av juni i år värd 260 000 kronor, en ökning med 13 000 sedan årsskiftet. Ser man istället på medianportföljen, det vill säga det mittersta värdet, var det oförändrat jämfört med årsskiftet och uppgick i slutet av juni till 18 000 kronor. För kvinnor var medianportföljen värd 16 000 kronor och för män 20 000 kronor.

Den stora skillnaden mellan medel- och medianportfölj beror på att aktieförmögenheten är mycket ojämnt fördelad. En relativt liten andel äger en stor del av förmögenheten. I juni i år hade de fem procenten med störst innehav cirka 77 procent av aktieförmögenheten. De fem procenten med störst innehav består av 24 552 kvinnor och 46 948 män.

I hushållens aktieägande ingår inte aktierelaterade placeringar i fond- och försäkringssparande.

Sektorfördelat ägande

 

Ägarandel i procent
Se här

Definitioner och förklaringar

Uppgifterna avser aktier på Stockholmsbörsen (förutom Externa listan), Aktietorget, NGM:s listor samt First North. Även onoterade serier i noterade bolag ingår. Utländska bolags aktier som är noterade på ovan nämnda marknadsplatser ingår i statistiken fr.o.m. 2000.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ettStatistiskt meddelande.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.


 

Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen
Box 7821, 103 97 Stockholm
Fax 08-24 13 35


 

Producent

SCB, Enheten för betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Per Jonsson
Tfn 08-506 941 42
E-post fornamn.efternamn@scb.se
Pernilla Lindblad
Tfn 08-506 948 86
E-post fornamn.efternamn@scb.se