NUTEK - Verket för näringslivsutveckling

Småföretag missgynnas i offentliga upphandlingar

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2005 08:54 CEST

Var sjätte småföretag anser att reglerna om offentlig upphandling är ett tillväxthinder. Några av de viktigaste hindren uppges vara företagens kostnader för att ta fram anbud, kort tidsram, höga krav och risken att bli underkänd på grund av triviala misstag. Det visar en färsk rapport som Nutek har tagit fram om de hinder som småföretag kan uppleva när de deltar i offentliga upphandlingar.

Andra hinder för småföretagen är att de upphandlande enheterna använder olika utvärderingsmodeller och att företagen kan tvingas binda upp resurser under lång tid utan att vara säkra på att få ett kontrakt. Det finns också en misstro mot kompetensen och integriteten hos de tjänstemän som arbetar med offentliga upphandlingar.

- Små företag kan bidra till att förnya och effektivisera offentliga verksamheter. Det är därför viktigt att onödiga krav och krångel inte hindrar småföretagen från att delta i offentliga upphandlingar, säger Kjell Jansson, Nuteks generaldirektör.

Tolv procent av småföretagen, eller omkring 23 000 företag, lämnade minst ett anbud i en offentlig upphandling under förra året. Sammanlagt lämnade småföretagen 120 000 anbud i offentliga upphandlingar och vann omkring 41 000 kontrakt.

- Det är inte upphandlingsreglerna det är fel på. Det handlar istället om att få myndigheter att göra upphandlingar så att småföretagen inte missgynnas, menar GD Kjell Jansson.

Nutek föreslår därför att myndigheter som gör upphandlingar ska ges stöd så att de kan formulera bättre förfrågningsunderlag som inte missgynnar småföretag. Regeringen bör formulera en nationell upphandlingspolicy som innebär att småföretag och nya aktörer bör ges bättre möjligheter att delta i upphandlingar, med låga inträdeshinder och med hänsyn till de mindre företagens förutsättningar.

De krav och villkor som ställs i förfrågningsunderlagen måste också stå i proportion till det förväntade värdet på leveranskontraktet. Nutek bör därför få i uppdrag att mäta företagens administrativa kostnader för att delta i offentliga upphandlingar. Även myndigheternas kostnader för offentliga upphandlingar bör mätas.


För mer information kontakta:
Stefan Jönsson, Nuteks analysavdelning, 08-681 94 49, 070-593 35 26


Rapporten Småföretag och offentlig upphandling – hinder och möjligheter för små företag att delta i offentliga upphandlingar, R2005:21, bygger på två undersökningar som utförts av SCB på uppdrag av Nutek.

NUTEK är Sveriges nationella myndighet för frågor som rör näringslivets utveckling inom entreprenörskap, företagsutveckling och regional utveckling. Vi ska bidra till fler nya företag, fler växande företag och fler starka regioner – och därmed främja en hållbar ekonomisk tillväxt över hela landet.