Socialdemokraterna

Småföretag och framtidens jobb

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2006 16:06 CET

Presstjänsten
Manuel Ferrer
Presschef
08-700 26 36
070-666 02 59

Håkan Carlsson
Pressekreterare hos Thomas Östros
070-867 39 86

Pressjouren (kvällar och helger)
08-24 76 25
pressen@sap.se


Idag [måndagen den 6 mars] genomför vi socialdemokrater en småföretagarkonferens. Konferensen är en del i vårt arbete för att stimulera det växande entreprenörskapet och därmed skapa framtidens jobb.

Företagandet har under de senaste åren ökat kraftigt. Aldrig tidigare har det startats så många nya företag: över 40 000 per år. Det växande entreprenörskapet stärker förutsättningarna för fler jobb, och bidrar till att utveckla ett gott samhälle där människor förverkligar sina drömmar och idéer.

Den växande och dynamiska småföretagsamheten ställer krav på politiken, samtidigt som det grundläggande finns på plats. Vi i Sverige är:
Kunniga: Det finns inte något annat land som ? per person - satsar så mycket på forskning som vi gör.
Kreativa: Sverige är världens mest kreativa land enligt The Global Creativity Index.
Flitiga: Sverige har den tredje högsta sysselsättningsintensiteten i EU25.
Konkurrenskraftiga: World Economic Forum har utnämnt Sverige till den tredje mest konkurrenskraftiga ekonomin av 117 länder.

För att stärka villkoren för det växande entreprenörskapet genomför vi ett brett småföretagsprogram. Vi vill under nästa mandatperiod utveckla, förstärka och fördjupa våra satsningar.

Tryggare småföretagare
Att vara företagare innebär ett risktagande. Politiken har en viktig roll för att öka tryggheten genom att bedriva en sund ekonomisk politik som ger hög tillväxt, låga räntor och därmed hög efterfrågan. Men samtidigt som företagandet är ett risktagande måste även företagare omfattas av de gemensamma trygghetssystemen. För den som vill starta företag ska regelverket underlätta övergången från anställning till företagande.

Vi socialdemokrater vill att småföretagare precis som löntagare ska ha en god trygghet i de faser av livet när man behöver samhällets stöd. Det finns idag ett trygghetsnät för företagare men det finns brister. Som ett led i strävan att främja småföretagandet och skapa en ökad balans i försäkringsvillkoren mellan anställda och företagare, ska särskilt fokus ägnas trygghetssystemen för företagare i syfte att försäkringsvillkoren ska bli tydligare, enklare och mer förutsägbara.

Bättre regelverk och service till företagen
För att göra småföretagens vardag enklare genomför vi ett handlingsprogram med fler än 300 konkreta åtgärder. Vi sätter mål för hur mycket den administrativa kostnaden ska minska på ett stort antal områden. Målet är att minska kostnaderna på skatteområdet med 20 procent. Mål ska inom de närmaste månaderna formuleras inom miljöområdet, jordbruk och arbetsrätt. Ambitiösa mål för minskad byråkrati ska därefter fastställas inom samtliga för småföretagen relevanta områden. Vi vill också införa en ny konsekvensanalys som stärker småföretagens perspektiv vid tillkomsten av nya regler och lagar.

Mer kunskap och utveckling i småföretagen
För att stärka forskning och produktutveckling i småföretag satsar vi 900 miljoner kronor under de närmaste åren. Vi gör också en särskild insats för att stödja Industriella utvecklingscentra (IUC).

Nu vill vi gå vidare och genomföra en bred kunskapssatsning riktad mot behoven i småföretagen. Den lokala rådgivningen ska förstärkas och mentorsprogram som stödjer nya företagare ska stimuleras. Dessutom vill vi genomföra breda insatser för att främja utvecklingen av nya produkter och inte minst tjänster i småföretagen.

Strategiska skattesänkningar
Vi har under de senaste åren genomfört ett antal skattesänkningar för småföretagen. Arvs och gåvoskatten har avskaffats för att underlätta generationsskiften. Skatten för fåmansbolag har förenklats och sänkts med ungefär en miljard kronor. För att stimulera till fler anställningar sänks arbetsgivaravgiften temporärt för enmansföretag som anställer.Rakare väg till exportmarknaden
För att främja de mindre företagens möjligheter att komma ut på den internationella marknaden har exportfrämjandet förstärkts och regionala exportrådgivare har anställts i samtliga län.

Nu vill vi gå vidare och ytterligare förstärka exportfrämjandet nära småföretagen. Vi vill att alla län ska ha ett välutbyggt regionalt exportfrämjande där ett företag kan få rådgivning, stöd med marknadskunskap och tillgång till ekonomiska resurser. Vi vill fortsätta stimulera exportmöjligheter för svenska underleverantörer i strategiskt viktiga branscher och förstärka vår närvaro på för Sverige viktiga exportmarknader.

Miljöteknik en framtidsbransch för småföretag
Marknaden för miljöteknik innebär många affärsmöjligheter för svenska småföretag. Exporten av svensk miljöteknik når idag ett värde av 25 miljarder kronor med en tillväxt på 15 procent. Ingen annan exportbransch har så stark utveckling. Vi vill utveckla Sveriges starka position inom miljöteknik. Därför inrättar vi ett miljöteknikråd, ökar satsningarna på forskning om hållbar utveckling och genomför en bred satsning för att stärka de svenska företagens export av miljöteknik.

Nu vill vi gå vidare och göra insatser för att bli ännu bättre på att fånga upp och kommersialisera idéer inom miljö- och energiteknik. Vårens energiforskningsproposition kommer därför att innehålla en satsning på kommersialisering av forskningsresultat.

Mer tillväxtkapital
God tillgång på tillväxtkapital är en nyckelfråga för att främja fler och växande företag inom såväl industri som tjänstesektorn. Vi satsar två miljarder för att säkerställa tillgången på kapital för bolag som befinner sig i skärningspunkten mellan idé och färdig produkt.

Vi vill fortsätta att främja tillgången på tillväxtkapital i hela landet. Målet är att småföretagare i alla regioner ska ha god tillgång till kapital för att växa och anställa. Därtill vill vi göra särskilda insatser för att stödja uppfinnare som vill kommersialisera sina innovationer, genom att exempelvis göra patentering av uppfinningar billigare och enklare.

Detta är satsningar som kommer att bidra till att göra Sverige ännu bättre rustad för att möta det växande entreprenörskapet. Vi ser fram mot att på dagens [måndagens] småföretagarkonferens fördjupa dialogen med Sveriges småföretagare. Vårt mål är att Sverige ska bli ett ännu bättre land att bli företagare, vara företagare och växa som företagare.

Pär Nuder Mona Sahlin
Finansminister Samhällsbyggnadsminister

Leif Pagrotsky Thomas Östros
Utbildnings- och kulturminister Näringsminister