Swedbank

Småföretagskonjunkturen försvagas – men motståndskraft finns

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2011 09:37 CET

De svenska småföretagens konjunktur (1-49 anställda) har försvagats under andra halvåret. Konjunkturindikatorn - som är en summering av nettotalen beställningar, omsättning och sysselsättning - sjönk till 83 från 96 i våras.

-De små företagen räknar trots krisen med att kunna öka sysselsättningen nästa år. Hur det går för småföretagen avgör i hög grad hur djup krisen blir i hela ekonomin eftersom det är de små företagen som står för den dominerande andelen nya jobb, säger Elisabeth Thand Ringqvist, vd för Företagarna.


– Det förefaller som om försvagningen i den ekonomiska aktiviteten inte varit lika påtaglig i de mindre företagen som i de större företagen och nivån på lönsamheten signalerar god motståndskraft i fall konjunkturen försämras, säger Jörgen Kennemar som är ansvarig för Småföretagsbarometern på Swedbank.


Småföretagarna förutser en fortsatt inbromsning i konjunkturen de kommande tolv månaderna där den samlade konjunkturindikatorn faller till 71. Att en tredjedel av företagen anger att orderingången kommer att öka det närmaste året och att vart fjärde företag planerar nyanställningar tyder på en förhållandevis positiv syn på konjunkturutvecklingen. Osäkerheten i bedömningen är dock stor och risken ligger främst på nedåt sidan. Ju längre den internationella krisen består, desto större är risken att företagen senarelägger investeringar och nyanställningar.


Lönsamheten i småföretagen har förbättrats hos 37 procent av företagen under det senaste året och lika stor andel bedömer att den kommer att fortsätta stärkas under det närmaste året. Sex av tio företag anser att lönsamheten är på en normal nivå jämfört med vart annat företag i fjol.


Vart femte företag upplever att bristen på arbetskraft är det största tillväxthindret. Rekryteringssvårigheterna har inneburit att 42 procent av de mindre företagen har tvingats tacka nej till nya order, vilket är en ökning från 30 procent i våras och 27 procent hösten förra året. I och med att arbetslösheten är fortsatt hög visar resultatet att fler strukturreformer på arbetsmarknaden är nödvändiga.


Ta del av hela Småföretagsbarometern i bifogad fil samt på www.swedbank.se/samhallsekonomi eller på
www.foretagarna.se

För ytterligare information:

Jörgen Kennemar, ekonom, Swedbank, tfn: 08-585 977 30
Emma Bergfeldt, presskontakt, Swedbank, tfn: 070-203 49 99
Lars Jagrén, chefekonom, Företagarna, tfn: 0704 97 17 60
Andreas Strömberg, tf pressekreterare, Företagarna, tfn: 070-615 00 48