Statistiska centralbyrån, SCB

Småhusbarometern – riks- och länssiffror t.o.m. 3:e kvartalet 2003: Svag nedgång av småhuspriserna i september

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2003 10:19 CEST

Efter att ha legat stilla mellan juli och augusti sjönk småhuspriserna med måttliga 1 procent under september månad enligt preliminära siffror.

En jämförelse mellan 3:e kvartalet och närmast föregående kvartal visar dock på en prisökning på 2 procent för hela landet. På årsbasis, det vill säga jämfört med 3:e kvartalet 2002, har priserna ökat med i genomsnitt 8 procent.

Drygt 1 miljon kronor för ett småhus på Gotland
Gotlands län uppvisar den största prisuppgången mellan de två senaste kvartalen. Här har priserna stigit med hela 11 procent och medelpriset för ett småhus har nu passerat en miljon kronor. Det bör dock påpekas att det på Gotland sker relativt få försäljningar varför statistiken här kan vara något osäker. Efter Gotland noteras de största prisuppgångarna i Gävleborg och Blekinge med 8 respektive 7 procent. I fyra län har småhuspriserna sjunkit mellan 2:a och 3:e kvartalet i år. Som mest med 4 procent i Uppsala län, följt av Västmanland, 2 procent, samt Halland och Västerbotten med 1 procent.
Vid en jämförelse över ett år, det vill säga med 3:e kvartalet i fjol, har småhuspriserna gått upp i landets samtliga 21 län. Störst ökning på årsbasis kan noteras i Västra Götaland med 12 procent tätt följt av Skåne och Örebro län med 11 procent. På riksnivå ligger ökningstakten på 8 procent.

Oförändrade småhuspriser i Stor-Stockholm
Småhuspriserna i Stor-Stockholm har i stort sett varit oförändrade mellan 2:a och 3:e kvartalet i år. En svag prisökning på knappt en procent kan noteras. I Stor-Malmö har prisuppgången varit 2 procent och i Stor-Göteborg 4 procent.

Även på årsbasis har Stor-Stockholm en måttlig prisökningstakt på 1 procent medan Stor-Göteborg och Stor-Malmö redovisar betydligt större prisuppgångar på 13 respektive 10 procent.

Medelpriserna
Genomsnittspriset för ett småhus i Sverige var under 3:e kvartalet 1,2 miljoner kronor. I Stor-Stockholm var genomsnittspriset det dubbla, det vill säga drygt 2,4 miljoner kronor. Medelpriserna i de två övriga storstadsregionerna (Stor-Malmö och Stor-Göteborg) ligger ungefär 600 000 kronor under Stor-Stockholm.

Förklaring till begreppet småhus
Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus.

Var god ange SCB och Lantmäteriet som källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.

Mer information
* Statistikprodukt
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram, med mera

För tabell, se www.scb.se/press/press2003/press262bo0501.doc