Statistiska centralbyrån, SCB

Småhusbarometern t.o.m. januari 2013: Medelpriset för ett småhus över 1 miljon i samtliga län

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2013 10:53 CET

Priserna på småhus var oförändrade under fjärde kvartalet 2012 i jämförelse med tredje kvartalet 2012. På årsbasis, fjärde kvartalet, jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med drygt 2 procent.

För närvarande är det eftersläpning vid Lantmäteriets fastighetsinskrivning, vilket gör att statistiken är förskjuten en månad i förhållande till ordinarie redovisning. Den senaste perioden avser därför oktober – december istället för november – januari.

På länsnivå steg priserna i 10 av 21 län mellan de två senaste kvartalen. Den största prisuppgången återfinns i Norrbottens län med 6 procent, följt av Dalarnas och Värmlands län med 3 procent. I 5 län redovisas sjunkande priser. Den största prisnedgången återfinns i Västerbottens län med 2 procent. I storstadsregionerna Stor-Stockholm och Stor-Göteborg var priserna oförändrade, medan priserna i Stor-Malmö sjönk med 2 procent.

På årsbasis, senaste kvartalet jämfört med motsvarande period ett år tidigare, steg priserna i 17 av 21 län. Den största prisuppgången redovisas i Norrbottens, Blekinge och Uppsala län med 6 procent. I 3 av landets län sjönk priserna på småhus. Den största prisnedgången återfinns i Gotlands län med 4 procent, följt av Kalmar län med 2 procent. I storstadsregionerna Stor-Göteborg och Stor-Stockholm steg priserna med 4 respektive 3 procent, medan priserna i Stor-Malmö sjönk med 1 procent.

Det genomsnittliga priset för ett småhus i landet var drygt 2 miljoner kronor under fjärde kvartalet 2012. Variationerna i landet är stora.
På länsnivå spänner det genomsnittliga priset från drygt 1 miljon kronor till strax över 3,7 miljoner kronor.

Fastighetsprisstatistik per månad, hela landet
Se tabell: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____349696.aspx

Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela landet Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden (oktober – december 2012) jämfört med föregående period (juli – september 2012) samt föregående år (oktober – december 2011)
Se tabell: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____349696.aspx

Definitioner och förklaringar
SCB:s officiella fastighetsprisstatistik redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, d.v.s. den dag då köparen är ny formell ägare till den förvärvade fastigheten. Den tidsperiod som förflyter mellan kontraktsskrivning och köpebrev är normalt ca 2 månader.

Statistiken är heltäckande och omfattar alla marknadsmässiga småhusförsäljningar oavsett om de förmedlats via mäklare eller ej. En viss eftersläpning förekommer dock i rapporteringen, särskilt för den senaste redovisningsmånaden, och uppgifterna kompletteras/revideras därför vid varje publiceringstillfälle.

Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T-talet) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är köpeskillingen (priset) i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt (i detta fall 2009 års förenklade fastighetstaxering). K/T-talet är alltså kvoten mellan priset och taxeringsvärdet. I Småhusbarometern redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, det vill säga som ett medelvärde av varje köps K/T-tal.

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län. Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun. Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Källa
Grunddata till SCB:s fastighetsprisstatistik kommer från Lantmäteriet.

Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa Småhusbarometer avseende statistik t.o.m. februari publiceras 2013-03-07 kl 09.30.

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för byggande, bostäder och fastigheter
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 05

Förfrågningar

Niclas Sjölund
Tfn 08-506 943 42
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Martin Verhage
Tfn 08-506 947 78
E-post fornamn.efternamn@scb.se