Nackskadeförbundet och arbetsgruppen AMBU

Smarte Björn sänker trovärdigheten för både Stig och Erik, samtidigt som han tjänar kovan – den mycket stora kovan - på verksamheten han ”hjälper” Försäkringskassan med.

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2010 23:57 CEST

Många trafik-, fall-  och arbetsskadade har haft problem med att få sina skador fastställda av svensk sjukvård. Detta har medfört stora problem för Försäkringskassan, som med ledning av läkarintyg och journaler skall ta beslut om ersättning och rehabilitering.

Finns inga diagnostiserade skador, men "konstiga besvär" uppstår ofta tvivel om att den sjukskrivne verkligen har problem. Kanske betalas ut ersättningar alldeles i onödan? Sådant kostar pengar!

På senaste tid har Försäkringskassan försökt att minska sina utbetalningar. Enligt Nackskadeförbundets medlemmar har de tagits om hand av ”Falck Aktiv Arbetsmedicin”, som hävdar att ”Vi får människor i arbete ”.

Verksamheten har av många beskrivits på ett sådant sätt att den inte förefaller vara seriös. Företaget hävdar att ”medicinsk bedömning genomförs” av många team bestående av läkare, sjuksköterska, psykolog och sjukgymnast, vilket kan låta seriöst.

Verksamheten har initierats av den uppfinningsrike Björn Rosengren, som startat många projekt - både som näringsminister och engagerad i olika typer av privata företag.

Alla sådana verksamheter har inte varit lyckosamma, men det tycks friskskrivningen av s k "whiplashskadade" ha varit - åtminstone för ägarna.

Problemet är att de läkare personer med skador av typ ”whiplash” här möter är psykiatriker, som inte kan särskilt mycket kunskap i ämnet. Dessa skador som finns i övre delen av halsryggen med instabilitet som följd, samt skador på nervvävnaden i hjärna och hjärnstam med s k neurologiska skador som följd.

Dessa besvär blir alltför ofta bedömda som om det rörde sig om psykiatriska sjukdomar eller psykosomatiska besvär.

Dessa doktorer diskuterar drabbades barndom och ämnen intressanta för just gruppen psykiatriker, men har inget att göra med de konsekvenser som uppstod i samband med fall-, arbets- eller trafikolyckor. – Knappast något som haft med deras barndom att göra.

Skadedrabbade, som velat ha med sin advokat har bryskt fått veta att denne inte har något med saken att göra.

Slutresultatet har blivit friskskrivning, samt rekommendation att återgå i arbete – något som faktiskt kräver att skadorna dessförinnan både diagnosticerats och behandlats i enlighet med senaste internationellt accepterad vetenskap – helt i linje med EU-domstolens beslut.

Denna verksamhet, som i betydande utsträckning köps upp av Försäkringskassan, har gett storägarna i den svenska delen av företaget en vinst som senaste året blivit omkring 150 miljoner kronor. Verksamheten lär ha pågått en längre tid och borde tidigare också ha genererat ytterligare goda vinster till sina ägare.

Resultatet kan ur drabbades synpunkt inte betraktas som lysande. Knappast heller för Försäkringskassan. Verksamheten torde inte ha varit gratis. Uppgifter finns att varje sådan patient har kostat minst 60 000kr. Kanske ännu mer?

När dessa omständigheter uppdagades för Nackskadeförbundets styrelse, begärdes möte med dels Försäkringskassans överdirektör Stig Orustfjord, dels med dess styrelseordförande Erik Åsbrink för att i lugn och ro diskutera dessa förhållanden.

Resultatet ledde inte till att någon botades – snarast att ev behandling i bästa fall bara blev förskjuten i tid eller alls inte blev insatt.

Både Stig och Erik skickade diarienummer, samt svar via underlydande vid Försäkringskassan  - att de inte tycker att det finns någon anledning för dem att ha något möte med företrädare för Nackskadeförbundet.

”Det skulle inte tillföra något i sammanhanget”.

Frågan är om inte dessa bägge herrar totalt har missuppfattat sina positioner eller vilken verksamhet som Försäkringskassan egentligen har att sköta.

Nog verkar detta privata projekt att rimma illa med socialdemokratiska principer om att privatekonomiska vinster inte skall göras på samhällsfunktioner, som t ex skola, sjukvård och omsorg.

Ämnen, som var aktuella i den nu avslutade valrörelsen. Vad säger Ylva om att hennes Erik och dennes kompis Björn ägnade sina krafter åt den här typen av vinstgivande verksamheter - i samarbete med Försäkringskassan.

Vad tyckte överdirektören Stig om att verksamheten gav ägarna så stor utdelning, som inte ledde till att drabbade blev botade? Samtidigt som besparingar väl önskades av staten?

Nackskadeförbundet återkommer nu med krav på att få träffa Försäkringskassans överdirektör Stig Orustfjord, samt Försäkringskassans ordförande i styrelsen Erik Åsbrink för en ingående diskussion om hur Försäkringskassans verksamhet med skadade och sjuka bedrivs.

Vid ett möte med Försäkringskassan skulle inte bara tas upp frågan om dessa privatekonomiskt lönsamma företeelser, som inte ens har något med sjukvård eller rehabilitering att göra.

Då skulle även frågan tas upp om hur det kan komma sig att Försäkringskassan fortsatt vägrar att följa EU-domstolens beslut om hälso- och sjukvård, samt gränsöverskridande vård.

Att Försäkringskassan omtolkar EU-domstolens beslut, samt hänvisar till svenska tolkningar av svenska dokument gör inte dess verksamhet mindre angelägen att granska och korrigera. Utan borde vara något som kritiskt borde granskas av EU-kommissionen.

Smarte Björn Rosengren har mycket på sitt samvete, som kan få alltför många svenska medborgares tänder att illa gnissla, när de tänker på hur lurade de blivit av hans olika verksamheter. Telia aktien t ex.

Ett resultat av Björns senaste verksamhet kan nog få Stig Orustfjord, Erik Åsbrink och Adriana Lender – för att nämna några kända aktörer – på fall.

Att svenska medborgare, svensk press eller andra medier fortsatt stillatigande kan förbli inaktiva när sjuka och skadade medborgare ”misshandlas” är både upprörande och uppseendeväckande!

Kanske ämnet skulle vara av intresse för Ekobrottsmyndigheten eller Riksrevisionen att granska? Föreligger korruption eller rör det sig bara om ett helt feltänkt projekt?

 

Undrar just vad Inga-Britt Ahlenius skulle ha handlat i ett fall som detta?

 

Bifogar ytterligare intressant läsning som

http://www.aktivarbetsmedicin.se/UL/File/Om%20Falck%20Aktiv%20Arbetsmedicin(1).pdf
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article166516.ab?service=print

http://www.dagensps.se/artiklar/import/2007/10/3/23587/index.xml

http://www.kuriren.nu/nyheter/artikel.aspx?articleid=1458467

Det går även bra att studera Nackskadeförbundets hemsida www.nackskadeforbundet.se där åtskilligt går att läsa om hur både försäkringsindustrin, Trafikskadenämnd, samt övriga myndigheter agerar i det korruptionsfria landet. MyNewsdesk m fl informerar på internet mycket om hur verkligheten i Sverige ser ut år 2010.

Läs även om Nackskadeförbundets Seminarium i Falun den 29 oktober, där detta ämne kommer att belysas ur många olika perspektiv - både medicinskt, juridiskt och praktiskt,

Välkomna!

Bert Magnusson
Nackskadeförbundets ordförande

Bo Sonnsjö
Vice ordförande

Styrelsen

Vår målsättning är att arbeta för

• en ökad sakkunskap om nackskador.

• Idag finns möjligheten att få ta del av moderna undersökningsmetoder genom

Nackskadeförbundet, som verkligen visar vilka skador patienten har, därmed få en rättvisande

medicinsk bedömning, med efterföljande adekvat vård.

• en sjukvård som hjälper, och inte stjälper patienten.

• ett ur patientens synvinkel fungerande försäkringsläkarsystem, ställd under socialstyrelsens kontroll.

• en opartisk myndighet, dit patienterna kan vända sig med sina klagomål.

• att stödja enskilda i sjukvårdsprocessen samt i kontakter med myndigheter och rättsväsendet.

• lagstadgade patienträttigheter.

Mer finner du på www.nackskadeforbundet.se