Smarteq AB

Smarteq: Delårsrapport januari - september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2003 17:49 CEST

KVARTALET

* Kvartalets omsättning uppgick till 17 (25) MSEK, vilket innebar en minskning med 33% jämfört med motsvarande period 2002.
* Resultatet efter bokslutsdispositioner och skatt blev för kvartalet -12,2 (-3,5) MSEK. Kvartalets resultat är belastat med poster av engångskaraktär på -8,2 (1) MSEK.
* Betalningsinställelsen i Smarteq AB har hävts.
* Rekonstruktionen i Smarteq Wireless AB avslutades under augusti 2003. Verksamheten fortskrider i allt väsentligt enligt rekonstruktionsplanen. Vidare har likviditet tillförts genom inlåning från vissa större aktieägare.
* Avtal har tecknats om avyttring av koncernens rörelsefastighet Bromsen 11, Täby.

NIOMÅNADERSPERIODEN

* För niomånadersperioden blev omsättningen 52 (107) MSEK, vilket motsvarar en minskning med 51 %. Resultatet efter bokslutsdipositioner och skatt för perioden blev -29 (-71) MSEK. Det ackumulerade resultatet är belastat med poster av engångskaraktär på totalt -11 (-43) MSEK.
* Rekonstruktionen har lett till stora kostnadsnedskärningar och minskning av personalstyrkan. På årsbasis minskar kostnadsmassan med c:a 40 % och under juni minskade personalstyrkan med 15 personer till 19 personer.
* En översyn av affärsplanen under maj/juni har lett till ökad fokusering mot OEM-marknaden, främst bilindustrin, och utvecklingsresurserna inriktas främst mot färdigställandet av den nya handsfree-generationen, vilken är anpassad för originalinbyggnad i fordon.
* Den tänkta avyttringen av en del av Smarteq Wireless AB´s verksamhet fullföljdes inte.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

* Styrelsen har – som tidigare meddelats – beslutat föreslå en nyemission om högst 25 MSEK vid full teckning. Beslut tas vid en extra bolagsstämma under november.

Marknad
År 2003 har fortsatt svagt – den allmänna efterfrågan har mattats kraftigt. Smarteqs marknad påverkas av den allmänna mobiltelefonmarknadens utveckling då samtliga av bolagets produkter är kopplade till mobiltelefoni och den allmänt svaga telekommarknaden har drabbat Smarteq negativt på flera marknader. Långsiktigt påverkas dock marknaden positivt av bl a den ökande och mera komplexa kommunikationen i fordonsmiljö och lagstiftning mot telefonerande under bilkörning utan fast handsfreeutrustning.

Produktutveckling
Smarteq har under perioden fortsatt sin vidareutveckling av handsfree-sortimentet enligt det koncept som rönte stort intresse på årets CEBIT-mässa. Nyutvecklingen baseras på den befintliga Universal-modellen som är en handsfree som kan användas tillsammans med de flesta av marknadens olika mobiltelefonmodeller. Detta gör att användaren bara behöver låta installera utrustningen i bilen en gång. Därefter kan användaren själv enkelt skifta telefonhållaren i samband med byte av mobiltelefon. Såväl nuvarande Universal handsfree som kommande modeller är anpassade för fordonsinbyggnad.

Fakturering/Resultat
Koncernens fakturering uppgick under tredje kvartalet till 17 (25) MSEK, vilket motsvarar en minskning jämfört med motsvarande period 2002 med 33 procent. För niomånadersperioden sjönk omsättningen med 51 % från 107 till 52 MSEK. Minskningen i affärsvolymen beror dels på översynen av sortiments- och distributörsstrategin och dels på en allmänt vikande efterfrågan.

Tredje kvartalets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt uppgick till -12,2 (-3,5) MSEK. Kvartalets jämförelsestörande poster på -8,2 (0,7) MSEK avser främst nedskrivning av fastigheten och förstärkning av inkuransreserven.

Verksamheten löper i allt väsentligt enligt rekonstruktionsplanen. Periodens något försämrade bruttomarginal beror bland annat på att företagets – i samband med rekonstruktionen – försämrade förutsättningar att bedriva en rationell inköps- och logistikverksamhet.

För niomånadersperioden blev resultatet efter bokslutsdispositioner och skatt -29,4 (-70,6) MSEK, resultatet är belastat med poster av engångskaraktär på -11,4 (-45) MSEK. Skillnaden mellan engångsposterna och de jämförelsestörande posterna är främst en delupplösning av reserv för material- och returkostnader.

Smarteq har under 2003 fortsatt att investera i produktutveckling, som i huvudsak kostnadsförs löpande, och under kvartalet utgjorde denna kostnad -1,9 (-2,1) MSEK. Periodens aktiverade utvecklingskostnader var 0,6 (2,1) MSEK.

Koncernredovisningen omfattar Smarteq AB (publ), Smarteq Wireless AB med dess dotterbolag Smarteq GmbH och Smarteq USA Inc. samt Smarteq Intressenter AB och Trans IT AB.

Finansiell ställning
Koncernens disponibla likvida medel uppgick per den 30 september till 1,1 (1,1) MSEK.

Koncernens soliditet var per den 30 september -19% (13%).

Per september månads utgång var det totala antalet aktier 125.743.314, samtliga B-aktier.

Kontrollbalansräkning för Smarteq Wireless AB har upprättats per 30 september, 2003 och åtgärder är vidtagna för att återställa det egna kapitalet.

Investeringar
Investeringarna under niomånadersperioden uppgick till 2,2 (3,6) MSEK. Av årets investeringar avsåg 0,6 (2,1) MSEK aktivering av utvecklingskostnader.

Per september 2003 uppgick de aktiverade utvecklingskostnadernas nettobokförda värde till 3,2 MSEK. Vidare innehåller de immateriella tillgångarna inkråmsgoodwill till ett nettobokfört värde av 12,7 MSEK.

Personal
Antal anställda per 30 september var 19 (29).

Framtidsutsikter
Som framgår av rapporten har utvecklingen under de första tre kvartalen 2003 varit negativ och en förstärkning av det egna kapitalet är nödvändig.

I syfte att återställa koncernens soliditet och att tillföra verksamheten erforderlig likviditet för att säkerställa fortsatt drift under den närmaste 12-månadersperioden har styrelsen beslutat föreslå en företrädesemission på totalt 25 MSEK, vilken föreläggs för godkännande på en extra bolagsstämma under november i år.

Företaget har – rekonstruktionen till trots – säkrat väsentliga delar av den framtida fordonsaffären.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med redovisningsrådets rekommendationer RR20 Delårsrapporter: Jämfört med årsredovisningen 2002 tillämpas följande nya rekommendationer RR26 Händelser efter balansdagen, RR27 Finansiella instrument och RR28 Statliga stöd. Tillämpningen av dessa rekommendationer har ej påverkat perioden eller jämförelseperioden.

Revision
Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorsgranskning.

Kommande rapporter

Bokslutskommuniké 2003 11 februari, 2004

Stockholm 2003-10-22

Styrelsen i Smarteq AB


För ytterligare information kontakta:
Sven-Erik Nilsson, VD Smarteq, Tfn: 08-792 92 50, Mobiltfn: 070-932 90 40
sven-erik.nilsson@smarteq.se

Hans Ljung, CFO Smarteq, Tfn: 08-792 95 34, Mobiltfn: 0733-85 95 34
hans.ljung@smarteq.se

Smarteq AB (publ), Box 4064, 182 04 Enebyberg, Tfn: 08-792 92 00
info@smarteq.se