Fiskeriverket

Snabb-stängning av vissa områden - EU och Norge i ny överenskommelse

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2009 10:18 CEST

EU och Norge har kommit överens om ett system för att snabbt kunna stänga av vissa områden tillfälligt, för att skydda ungfisk av torsk, kolja, sej och vitling i Skagerrak och Nordsjön. Systemet träder i kraft 1 september 2009.

Redan i höstas enades man om att försöka inrätta ett system för snabbstängning av områden där hög förekomst av ungfisk av de fyra arterna observerades. I korthet innebär systemet för realtidsstängningar att vissa områden stängs i 21 dagar om mängden ungfisk av torsk, kolja, sej och vitling överstiger 15% av vikten i ett prov om minst 200 kg av de fyra arterna.
I Skagerrak får maximalt tre områden vara stängda samtidigt. Områdenas storlek skall vara 50 kvadrat nautiska mil (ca 171 kvadrat km).

Under våren har en arbetsgrupp med experter från EU och Norge träffats flera gånger för att utarbeta ett förslag till utformning av realtidsstängningar. Utifrån detta kunde man enas om kriterierna.
En utvärderingsgrupp har tillsatts som ska rapportera till parterna i juni 2010, varefter de ska överväga om systemet behöver justeras. Expertgruppen har också arbetat med ett system för att skydda lekansamlingar av torsk, men här behövs mer kunskap och arbete för att kunna utpeka lämpliga områden och för att kunna föreslå ett system som kan vara effektivt.

Inspektioner
En stängning initieras genom att en inspektion till sjöss utförd av en auktoriserad inspektör studerar fångstsammansättning i ett trålhal. Om fångsten av torsk, kolja, sej och vitling i halet överstiger 300 kg ska ett prov av de fyra arterna på minst 200 kg tas. Om mer än 15 % av provet utgörs av ungfisk under en bestämd storlek (torsk 35 cm, kolja 30 cm, sej 35 cm, vitling 27 cm) stängs ett område under 21 dagar.
Vissa fiskeredskap som generellt fångar små mängder av någon av de fyra arterna, såsom pelagisk trål, snörpvad, burar och garn med viss maskstorlek, är tillåtna i områdena under stängningarna.

Överenskommelsen ska nu implementeras i EUs lagstiftning. Beslut kommer att fattas i slutet av juli.
Kontaktpersoner:
Bengt Kåmark, tfn 070-638 63 11, e-post

Karin Linderholm, tfn 070-343 04 14, e-post

Karin Hermansson, tfn 070-331 52 19, e-post