Ricoh Sverige AB

Snabba teknikförändringar leder till stora problem för hälso- och sjukvårdsektorn

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2013 10:03 CET

Stockholm, 19 februari 2013 – 92,5 procent av cheferna inom hälso- och sjukvård, biomedicin och läkemedelsindustrin har blivit mer teknikberoende de senaste tre åren. Det visar en ny undersökning av Economist Intelligence Unit, sponsrad av Ricoh[1]. Enligt undersökningen anser majoriteten av sektorns chefer (70 procent) att teknik gjort anställda mer kreativa när det gäller att utveckla nya tjänster, nya läkemedel och nya produkter. Men det är tydligt att stora utmaningar återstår i att integrera tekniken för att förbättra patientvård, service och administration. Mer än en tredjedel av de tillfrågade (35 procent) säger att datorfel har inneburit ökade kostnader för deras organisationer vid minst ett tillfälle de senaste sex månaderna. Undersökningen Humans and Machines som the Economist Intelligence Unit har gjort visar att teknik spelar en alltmer kritisk roll inom hälso- och sjukvårdssektorn.

– Telemedicin växer stort inom alla områden vilket gör att behovet av snabba integrationer och förändring av traditionella processer aldrig varit större, säger Kristoffer Birkedahl, Sales Manager, Ricoh Sverige AB. Den digitala ekonomin tros växa sju gånger så snabbt som resten av ekonomin[2] så takten på den teknikdrivna förändringen kommer förmodligen inte att stanna av inom någon snar framtid. Teknik kommer även fortsättningsvis att vara en av de största drivkrafterna inom hälso- och sjukvårdssektorn och vara katalysatorn för nya affärsmodeller som förändrar hur man kommunicerar med patienter och utför sina tjänster.

Teknikdrivna förändringar betyder därmed inte att robotar och datorer kommer att ersätta människor inom patientvården i framtiden. De tillfrågade inom hälso- och sjukvården, biomedicin och läkemedelsindustrin har pekat ut diagnostisering (36 procent) och utvecklingen av nya behandlingar och nya läkemedel (32 procent) som de två mest kritiska områdena där mänsklig intuition även fortsättningsvis kommer att vara viktigast. Endast 5 procent ansåg att läkarkåren skulle lägga tid på att hantera patientjournaler, och endast 8 procent tycker att de ska spendera tid på att förbättra administrationsprocesserna.

De tillfrågade i undersökningen är eniga om att teknik kan bidra med ytterligare effektiviseringar och 65 procent anser att mer kan göras. Den största teknikutmaningen sektorn står inför är att den utvecklas snabbare än de interna processerna. 38 procent av de tillfrågade säger att olika system inom organisationen ofta inte kan samköras. De flesta (78 procent) av de tillfrågade anser att isolerad teknik ger väldigt lite eller inget värde alls, samtidigt som det finns ett välkänt behov av processförbättringar inom hälso- och sjukvårdsindustrin.

– Ett mänskligt samspel är grundläggande för patientvården men det är också nödvändigt att skapa innovativa processer som gör teknikinvesteringar lönsamma, säger Kristoffer. Genom att t.ex. integrera informationssystem på sjukhus kan läkare enkelt få tillgång till patientjournaler, komma åt provresultat och skicka recept direkt till apoteken, vilket gör vården snabbare och mer effektiv. Tekniken i sig kan inte leverera några mätbara resultat. Det är mänsklig intuition och expertis som gör att det fungerar och att hälso- och sjukvårdens krav uppfylls.

Bra exempel på vad som kan åstadkommas genom automatiserade processer finns i EU-kommissionens handlingsplan för e-hälsa[3]. I Danmark gjordes besparingar på 120 miljoner dollar per år och läkare tjänar i genomsnitt 50 minuter per dag på administrativt arbete. I Italien beräknas besparingarna i och med introduktionen av informations- och kommunikationsteknik inom hälso- och sjukvårdssektorn att bli ca 11,7 procent av kostnaderna för den allmänna hälso- och sjukvården (det vill säga 12,4 miljarder euro). Besparingarna från den digitala recepthanteringen beräknas att bli ca 2 miljarder euro.   

– Genom att fokusera på processoptimering kan läkarkåren dra nytta av ökad rörlighet vilket betyder att man får färre problem när man ska anpassa sig till ny teknik och nya arbetssätt, avslutar Kristoffer. Och viktigast av allt, de kan fokusera på det som är viktigt – att hitta nya vägar för att förbättra patientvården.

Ladda ner insikter från hälso- och sjukvårdssektorn här:
http://thoughtleadership.ricoh-europe.com/se/.
Följ debatten på Technology Frontiers den 5-6 mars 2013.


[1] Economist Intelligence Unit. Humans and machines: The role of people in technology-driven organisations. Sponsrad av Ricoh
[2] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1389_sv.htm
[3] http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-959_en.htm
     http://ec.europa.eu/health-eu/care_for_me/e-health/index_sv.htm

| Om undersökningen |
Analysen i den här artikeln och den större undersökningen som den är en del av baseras på en tvådelad undersökning som utförts av the Economist Intelligence Unit. Den första delen är en utfrågning av 432 högre chefer i affärvärlden (inklusive 40 stycken från hälso- och sjukvården, biomedicin och läkemedelsindustrin) som genomfördes i november, december 2012. Man efterfrågar deras syn på samspelet mellan teknik och mänsklig kreativitet i deras organisationer. Urvalet är globalt med ungefär lika stor andel från Europa, Nordamerika samt Asien- och Stillahavsregionen. Alla som ingick i utfrågningen har höga chefspositioner, 50 procent har en ledningsposition eller ingår i styrelsen. De utfrågade kommer från 20 olika branscher, förutom finanssektorn även från utbildningsväsende, offentlig sektor (inkl. hälso- och sjukvård), tillverknings- och teknikindustrin. Över hälften av företagen i undersökningen (53 %) har en årsomsättning på över US$500m, och nästan 20 procent har US$10bn eller mer. Som ett komplement till undersökningen gjordes en serie djupgående intervjuer med framstående affärs- och teknikdrivande experter och chefer i ledande ställning från olika sektorer.

|About Ricoh|
Ricoh is a global technology company specialising in office imaging equipment, production print solutions, document management systems and IT services. Headquartered in Tokyo, Ricoh Group, operates in more than 200 countries and regions. In the financial year ending March 2012, Ricoh Group had worldwide sales of 1,903 billion yen (approx. 23 billion USD).

The majority of the company's revenue comes from products, solutions and services that improve the interaction between people and information. Ricoh also produces award-winning digital cameras and specialised industrial products. It is known for the quality of its technology, the exceptional standard of its customer service and sustainability initiatives.
Under its corporate tagline, imagine. change. Ricoh helps companies transform the way they work and harness the collective imagination of their employees.

For further information, please visit: www.ricoh.se