Statistiska centralbyrån, SCB

Snabbindikator på konjunkturen för mars:

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2006 10:11 CEST

Storföretagens optimism håller i sig – konjunkturtoppen skjuts framåt

Konjunkturen för storföretagen har – som prognosen förutspådde – fortsatt att förbättras sedan i höstas. Förbättringen har skett inom både industri- och tjänstebranscher. Vårens prognoser fortsätter i samma anda och alla branscher utom en tror på en förbättring till hösten. Fortfarande bedömer en klar majoritet av branscherna att de befinner sig före en konjunkturtopp.

Ännu en gång visar snabbindikatorn på en förstärkning av konjunkturen hos storföretagen, detta stämmer väl överens med vad företagen uppgav i höstprognosen. Konjunkturläget hos storföretagen är nu bättre än normalt inom 17 av 18 undersökta branscher. Tolv av de 18 branscherna bedömer dessutom att läget nu är bättre än i höstas – i flera fall rör det sig om klara förbättringar. Det finns dock även några branscher där läget har försämrats och i något fall rör det sig om en kraftig försämring.

Konjunkturbedömning våren 2006 och hösten 2005, industri. Nettotal
Se tabell: http://www.scb.se/templates/pressinfo____163670.asp

Ännu jämnt mellan industri och tjänster
Det råder en stark och stabil konjunktur inom såväl industrin som tjänstesektorn. En liten plump i protokollet för industrin är dock livsmedelsindustrin där läget bedöms som något sämre än normalt.

Bästa bransch är finansiell verksamhet där samtliga svarande företag har uppgett att läget är bra. Inte långt därefter kommer byggverksamhet och utbildning – i båda fallen uppger 91 procent av företagen att läget är bra.

Jämfört med i höstas har det för vissa branscher skett stora förändringar. Den största förbättringen har skett inom hotell och restaurang, stål och metall samt annan tillverkning. Alla tre branscherna låg i höstas på den nedra halvan vid en rangordning av branscherna, men de har sedan dess klättrat upp till den övre halvan.

Den klart största försämringen har skett inom kemi och läkemedel. I höstas gjorde branschen den näst mest positiva konjunkturbedömningen, men har nu fallit och gör den näst mest negativa bedömningen. I nuläget är det bara livsmedel som gör en mer negativ bedömning. Dock ska det nämnas att läget för kemi och läkemedel alltjämt är bättre än normalt. Även inom partihandel och kommunikation med mera har det skett tydliga försämringar av konjunkturläget sedan i höstas, men även här är läget trots det klart bättre än normalt.


Konjunkturbedömning våren 2006 och hösten 2005, tjänster. Nettotal
Se tabell: http://www.scb.se/templates/pressinfo____163670.asp

Optimismen består
Storföretagen är överlag fortsatt optimistiska inför de kommande 6 månaderna och ingen bransch förväntar sig en försämring av konjunkturläget fram till hösten. Störst är optimismen inom företagstjänster, skogsindustri samt hotell och restaurang. 62, 52 respektive 42 procent av företagen i de tre branscherna tror på ett bättre konjunkturläge till hösten och inget av företagen tror på en försämring. För företagstjänster och hotell och restaurang skulle det innebära – om prognoserna slår in – att konjunkturläget förbättras för fjärde halvåret i rad.

En viss ljusningen kan även skönjas för livsmedelsindustrin. Efter att ha haft en trög period börjar branschen nu visa lite optimism och 24 procent av företagen tror på ett förbättrat läge till hösten.

Minst optimistisk är detaljhandeln som räknar med ett oförändrat läge till hösten. Det kan även vara intressant att notera att en tung bransch som verkstadsindustrin visar en ganska måttlig optimism, detsamma gäller för bygg som i nuläget är en av de hetaste branscherna. I båda fallen tror de flesta företagen på ett oförändrat läge.

Konjunkturtoppen dröjer ytterligare
I de flesta undersökta branscher bedömer en majoritet av storföretagen att de fortfarande befinner sig på väg uppåt i konjunkturen. Främst är det skogsindustrin och företagstjänster som gör den bedömningen, vilket stämmer överens med att de även är mest optimistiska i sina prognoser. Drygt tre fjärdedelar av företagen i de båda branscherna gör bedömningen att de inte ännu har nått konjunkturtoppen. Inom den tunga verkstadsindustrin uppger 45 procent att de fortfarande är på väg mot toppen, drygt 20 procent bedömer att de befinner sig på toppen och en lika stor andel bedömer att de är på väg ner i konjunkturen.

Inom stål och metall samt övriga tjänster bedömer däremot drygt hälften av företagen att toppen nu är nådd och cirka en tredjedel bedömer att det fortfarande är en bit kvar till toppen. Den enda bransch där över hälften av företagen anser att toppen är passerad är kemi och läkemedel där 55 procent bedömer att toppen nu ligger bakom dem.

Definitioner och förklaringar
Nettotal utgör skillnaden i andel mellan de företag som har svarat bra respektive dåligt alternativt bättre respektive sämre.

Fakta kring undersökningen
Undersökningen har utförts som telefonintervjuer mellan 6-17 mars 2006. Frågorna har ställts till personer i företagsledningen. Totalt har 323 företag i 18 branscher ingått i urvalet. De 18 största företagen (i en bransch ingår dock bara 17 företag på grund av en sammanslagning), mätt i antalet anställda, i 18 olika branscher har valts ut. Företagen har tillsammans över 600 000 anställda. Svarsfrekvensen uppgår till 99,7 procent av antalet företag i urvalet.

Till respektive företag har de tre följande frågorna om konjunkturläget ställts:

• ”Hur bedömer du att företagets konjunkturläge är i nuläget?”, med svarsalternativen bra, tillfredsställande och dåligt.
• ”Hur bedömer du att företagets konjunkturläge är om sex månader jämfört med nuläget?”, med svarsalternativen bättre, oförändrat och sämre.
• ”Var i konjunkturcykeln bedömer du att ert företag befinner sig i nuläget?”, med svarsalternativen På väg upp i konjunkturen, På konjunkturtoppen, På väg nedåt i konjunkturen och I konjunkturbotten.

Vid beräkning av resultaten har hänsyn tagits till storleken på företagen genom att vikta svaren från varje enskilt företag med antalet anställda.


Snabbindikatorn bygger på undersökningen SCB:s Företagsbuss
Frågorna om konjunkturläget ingår i en omnibusundersökning - SCB:s Företagsbuss. Detta är en återkommande undersökning som genomförs vår och höst. I en omnibusundersökning delar flera frågeställare (SCB-kunder) på frågeutrymmet, men varje frågeställare har sina egna frågor och får endast resultaten för just sina frågor. På så sätt delar frågeställarna på de gemensamma kostnaderna utan att avkall behöver göras på kvaliteten.

SCB:s Företagsbussar lämpar sig för frågor om förhållanden och attityder av samhällsintresse som rör företagen. Frågeutrymmet är begränsat för att hålla nere intervjutiden. SCB hjälper till med utformning av frågor. Undersökningen genomförs som telefonintervjuer med personer inom företagsledningen.

Förfrågningar
Bo Sandén
Tfn 08-506 946 94
E-post bo.sanden@scb.se
Tomas Thorén
Tfn 08-506 941 46
E-post tomas.thoren@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.