Statistiska centralbyrån, SCB

Snabbindikator på konjunkturen för oktober 2005

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2005 09:33 CET

Konjunkturen har förstärkts ytterligare – fortfarande en bit kvar till toppen

Konjunkturen för storföretagen har fortsatt att förstärkas sedan i våras och även om tjänstesektorn har tagit över som drivkraft visar delar av industrin att den har mer att ge. Enligt företagens prognoser kommer konjunkturen även att fortsätta att förbättras något till våren. Trots det redan starka konjunkturläget gör en klar majoritet av branscherna bedömningen att det fortfarande är en bit kvar till konjunkturtoppen.

Konjunkturen är fortsatt mycket stark bland storföretagen – alla branscher utom livsmedelsindustrin samt förlag och grafisk industri bedömer läget som bättre än normalt. Sju av nio tjänstebranscher gör dessutom en mer positiv konjunkturbedömning i dagsläget än i våras, för industribranscherna uppvisar fem av nio ett förbättrat läge. Det har därmed blivit ännu tydligare än i våras att tjänstesektorn har tagit över stafettpinnen i konjunkturuppgången, men industrin ser fortsatt stark ut trots avmattningen som skedde i våras. Flera av både tjänste- och industribranscherna uppvisar kraftiga förbättringar av konjunkturläget. För de branscher som uppvisar en försämring har nedgången antingen skett från en mycket hög nivå eller är ganska måttlig.

Konjunkturbedömning våren och hösten 2005, industri. Nettotal

Tabeller på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____149055.asp

Tjänsterna leder – industrin fortfarande stark
Trots att tjänstesektorn har tagit över rollen som draglok från industrin är det el- gas-, värme- och vattenförsörjning som har den bästa konjunkturen. 75 procent av storföretagen uppger där att läget är bra mot 0 procent som uppger att det är dåligt. Därefter följder kemi- och läkemedel samt utbildningsverksamhet – båda med 71 procent som gör en positiv bedömning och 0 procent som är negativa. Byggverksamhet och finansiell verksamhet ligger bara ett litet steg bakom.

För el-, gas-, värme, och vattenförsörjning samt utbildning är läget i nivå med tidigare, men för de tre andra branscherna rör det sig om en förbättring av konjunkturläget sedan i våras. För kemi och läkemedel har förbättringen varit mycket kraftig, branschen har gått från en normalkonjunktur till en klar högkonjunktur. I andra änden av konjunkturtåget återfinns livsmedelsindustrin. Även där har det dock skett en mycket kraftig förbättring. I våras bedömde 61 procent av företagen konjunkturläget som dåligt samtidigt som inget företag gjorde en positiv bedömning. Motsvarande andelar i nuläget är 19 respektive 11 procent.

Det är värt att notera att läget för verkstadsindustrin – det tidigare konjunkturloket – har dämpats ganska tydligt sedan i våras. Nedgången har dock skett från en mycket hög nivå och fortfarande är konjunkturen för verkstäderna mycket stark. Bland tjänstebranscherna är det bara hälso- och sjukvård som uppvisar en försämring av läget, men även där rör det sig bara om en avmattning.

Konjunkturbedömning våren och hösten 2005, tjänster. Nettotal

Uppgången väntas fortsätta
Konjunkturen ser ut att stärkas ytterligare till våren. Mest optimistisk bland storföretagen är branschen företagstjänster där 62 procent av storföretagen tror på ett förbättrat konjunkturläge om sex månader medan inget företag tror på en försämring. Även skogsindustrin samt hotell och restaurang är mycket positiva, nära hälften av storföretagen väntar sig en förbättrad konjunktur mot 0 respektive 2 procent som tror på en försämring. Byggverksamheten – som redan hör till de bästa branscherna – ser också en fortsatt kraftig uppgång framför sig till våren. I övrigt gör branscherna i toppen en ganska försiktig prognos inför våren. Den enda bransch med en tydligt negativ prognos är branschen annan tillverkning som väntar sig en måttlig försämring av konjunkturläget fram till våren.

Fortfarande en bit kvar till konjunkturtoppen
Trots att den nuvarande konjunkturläget redan är starkt är bedömningen bland storföretagen i de flesta branscherna att man befinner sig på väg uppåt på konjunkturkurvan. Även bland de fem toppbranscherna är det bara kemi och läkemedel som gör bedömningen att de har passerat konjunkturtoppen.

I tio av de arton undersökta branscherna anser mer än hälften av storföretagen att de fortfarande är på väg uppåt i konjunkturen. För transport och kommunikation gör den största delen av företagen, 49 procent, bedömningen att de befinner sig på konjunkturtoppen. För den tunga verkstadsindustrin uppger 40 procent att de är på väg upp i konjunkturen och 38 procent att de befinner sig på konjunkturtoppen. I branscherna kemi och läkemedel och detaljhandel gör storföretagen bedömningen att man har passerat konjunkturtoppen och är på väg nedåt i konjunkturen.


Definitioner och förklaringar
Nettotal utgör skillnaden i andel mellan de företag som har svarat bra respektive dåligt alternativt bättre respektive sämre.


Fakta kring undersökningen
Undersökningen har utförts som telefonintervjuer mellan 10-21 oktober 2005. Frågorna har ställts till personer i företagsledningen. Totalt har 324 företag i 18 branscher ingått i urvalet. De 18 största företagen, mätt i antalet anställda, i 18 olika branscher har valts ut. Företagen har tillsammans över 600 000 anställda. Svarsfrekvensen uppgår till 99 procent av antalet företag i urvalet.
Till respektive företag har de tre följande frågorna om konjunkturläget ställts:
• ”Hur bedömer du att företagets konjunkturläge är i nuläget?”, med svarsalternativen bra, tillfredsställande och dåligt.
• ”Hur bedömer du att företagets konjunkturläge är om sex månader jämfört med nuläget?”, med svarsalternativen bättre, oförändrat och sämre.
• ”Var i konjunkturcykeln bedömer du att ert företag befinner sig i nuläget?”, med svarsalternativen På väg upp i konjunkturen, På konjunkturtoppen, På väg nedåt i konjunkturen och I konjunkturbotten.

Vid beräkning av resultaten har hänsyn tagits till storleken på företagen genom att vikta svaren från varje enskilt företag med antalet anställda.


Snabbindikatorn bygger på undersökningen SCB:s Företagsbuss
Frågorna om konjunkturläget ingår i en omnibusundersökning - SCB:s Företagsbuss. Detta är en återkommande undersökning som genomförs vår och höst. I en omnibusundersökning delar flera frågeställare (SCB-kunder) på frågeutrymmet, men varje frågeställare har sina egna frågor och får endast resultaten för just sina frågor. På så sätt delar frågeställarna på de gemensamma kostnaderna utan att avkall behöver göras på kvaliteten.

SCB:s Företagsbussar lämpar sig för frågor om förhållanden och attityder av samhällsintresse som rör företagen. Frågeutrymmet är begränsat då vi vill hålla nere intervjutiden. SCB hjälper till med utformning av frågor. Undersökningen genomförs som telefonintervjuer med personer inom företagsledningen.

Producent
SCB, Avdelningen för ekonomisk statistik
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax fax 08-66 777 88
Förfrågningar
Bo Sandén
Tfn 08-506 946 94
E-post fornamn.efternamn@scb.se
Tomas Thorén
Tfn 08-506 941 46
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.