Statistiska centralbyrån, SCB

Snabbindikator på konjunkturen oktober 2004

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2004 10:09 CEST

Kraftig uppgång, men toppen är ännu inte nådd

Konjunkturläget har fortsatt att stärkas kraftigt sedan i våras. Under två 6-månadersperioder i rad har nu storföretagen redovisat kraftiga förbättringar av konjunkturen, största uppgången sedan i våras har skett inom industrin. Infrias dessutom företagens prognoser inför våren kommer läget fortsätta att stärkas kraftigt. En klar majoritet av företagen gör även bedömningen att konjunkturtoppen nås först under andra halvåret 2005 eller senare.

Storföretagens optimistiska prognoser i våras om konjunkturen visar sig ha varit befogade. Uppgången har fortsatt sedan vårens undersökning och konjunkturläget har sedan dess förbättrats kraftigt inom de flesta branscher. 18 branscher undersöks och i 14 av dessa bedömer företagen att läget är bättre än i våras - däribland tunga branscher som verkstadsindustri, kemi och läkemedel samt bygg. Endast 4 branscher gör bedömning att konjunkturläget ännu inte är tillfredsställande, vilket kan jämföras med 9 branscher i våras.

Rejäl uppryckning, främst inom industrin
Den positiva nulägesbilden av konjunkturläget gäller för både tjänste- och industrisektorn, därmed har industrisektorn inte bara kommit ikapp utan även passerat tjänstesektorn på konjunkturkurvan sedan i våras. Allra mest positiv om nuvarande konjunkturläge är man inom verkstadsindustrin där 72 procent av de svarande företagen uppger att läget är bra mot endast 6 procent som uppger att det är dåligt. Nästan lika bra är läget inom energi- och vattenförsörjning, utbildning samt stål- och metallverk. Läget inom Hotell och restaurang samt livsmedelsindustrin utgör en stark kontrast till dessa branscher. Där uppger 41 respektive 33 procent av företagen att läget är dåligt. Endast 12 respektive 6 procent är positiva. För båda branscherna innebär det att vårens prognos slog fel och att läget sedan dess har klart försämrats.

Sett till förändringen från i våras utmärker sig tre branscher - verkstadsindustri, partihandel och byggverksamhet. Partihandel och byggverksamhet har gått från en mycket svag konjunktur i våras till en normal eller ganska stark konjunktur nu under hösten. Verkstadsindustrin har gått från en tillfredsställande konjunktur i våras till en mycket stark konjunktur nu under hösten. Några branscher visar dock upp en försämring sedan i våras. Det kan noteras att de 3 branscher med de största försämringarna sedan i våras - övriga tjänster, livsmedel och hotell o restaurang - också redovisar den sämsta konjunkturen.

Konjunkturen stärks och breddas till våren
Företagens prognoser om hur situationen ser ut om sex månader tyder på att läget kommer att fortsätta att stärkas betydligt. Samtliga branscher tror på ett förbättrat läge till våren. Bland de mer optimistiska branscherna återfinns flera som inte ännu riktigt har kommit igång - däribland företagstjänster m.m., skogsindustri samt hotell och restaurang. Konjunkturuppgången ser därmed ut att breddas ytterligare. Även finansiell verksamhet och byggverksamhet väntar sig kraftiga förbättringar fram till våren, trots att de redan nu gör mycket ljusa bedömningar av läget. Mer osäkert ser det dock ut för livsmedelsindustrin. Livsmedelsföretagen visar upp den näst sämsta konjunkturbedömningen samtidigt som man tror på en högst måttlig förbättring till våren.

Konjunkturtoppen inte ännu passerad
Från och med höstens undersökning tillfrågas även företagen om var i konjunkturcykeln de bedömer att det egna företagen befinner sig. Det visar sig att en mycket klar majoritet av företagen gör bedömningen att de har konjunkturtoppen framför sig. Det är också tydligt att de bedömer att toppen för det egna företaget snarare kommer att inträffa under andra halvåret 2005 eller senare än under första halvåret 2005. Vissa undantag finns dock, bland annat för verkstadsindustrin, som i nuläget har den bästa konjunkturen. Där bedömer 25 procent av de svarande företagen att de redan befinner sig på toppen och 44 procent som tror att toppen kommer redan under första halvåret 2005. Endast 31 procent av verkstadsföretagen gör bedömningen att konjunkturtoppen nås först efter halvårsskiftet nästa år - vilket är den lägsta andelen bland samtliga branscher för detta alternativ.

Intressant att notera är även att 100 procent av storföretagen i den normalt konjunkturtidiga skogsindustrin uppger att de fortfarande har konjunkturtoppen framför sig. De allra flesta skogsföretagen tror på en topp under andra halvåret 2005 eller senare.

Definitioner och förklaringar
Nettotal utgör skillnaden i andel mellan de företag som har svarat bra respektive dåligt alternativt bättre respektive sämre.

Fakta kring undersökningen
Undersökningen har utförts som telefonintervjuer 20 september till 1 oktober 2004. Frågorna har ställts till personer i företagsledningen. Totalt har 324 företag ingått i urvalet. För respektive bransch har de 18 största företagen, mätt i antalet anställda, valts ut. Svarsfrekvensen har uppgått till 97 procent av antalet företag i urvalet.

Till respektive företag har man ställt tre frågor om konjunkturläget:
· ”Hur bedömer du att företagets konjunkturläge är i nuläget?”, med svarsalternativen bra, tillfredsställande och dåligt,
· ”Hur bedömer du att företagets konjunkturläge är om sex månader jämfört med nuläget?”, med svarsalternativen bättre, oförändrat och sämre.
· ”Var i konjunkturcykeln bedömer du att ert företag befinner sig i nuläget?”, med svarsalternativen Före en konjunkturtopp, toppen nås under första halvåret 2005, Före en konjunkturtopp, toppen nås under andra halvåret 2005 eller senare, På en konjunkturtopp samt Efter en konjunkturtopp.

SCB:s Företagsbuss
Frågorna om konjunkturläget ingår i en omnibusundersökning. Flera frågeställare (SCB-kunder) delar på frågeutrymmet, men varje kund ställer sina egna frågor. Konceptet ger lägre kostnader för respektive frågeställare, än om var och en finansierar en egen undersökning, utan att göra avkall på kvaliteten. Varje kund ”äger” sina frågor, det vill säga det är endast kunden som får svaren på sina frågor i form av tabeller.

I SCB:s Företagsbussar kan kunderna ställa frågor om förhållanden och attityder av samhällsintresse som rör företagen. Frågeutrymmet är begränsat då vi vill hålla telefonintervjuerna korta. SCB hjälper till med utformning av frågorna. Undersökningen genomförs som telefonintervjuer med personer inom företagsledningen.

Kommande Företagsbuss är inplanerad för våren 2005. För frågor kontakta Ulla Angarano tel. 019-17 62 66.

Tabeller på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____103622.asp