Statistiska centralbyrån, SCB

Snabbindikator på konjunkturen, oktober 2010: Storföretagen: toppen ännu inte nådd

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 09:37 CEST

För tabeller och statistik, se http://www.scb.se/Pages/PressRelease____302306.aspx

Konjunkturläget för storföretagen har fortsatt att förbättras sedan i våras. Samtliga branscher ser läget som bättre än normalt. Uppgången är tydligast inom tjänstesektorn. Företagen har flyttat fram sina placeringar i konjunkturcykeln, men toppen bedöms fortfarande ligga framåt i tiden. Inför våren är optimismen fortsatt stor.

Den breda konjunkturuppgången för storföretagen har fortsatt och framför allt syns detta bland tjänster som mer eller mindre är riktade mot företagssektorn. Inom samtliga undersökta branscher är andelen optimister nu större än andelen pessimister vad gäller nulägesbedömningen. Dessutom gör i stort sett alla branscher en ljusare bedömning i höst än vad de gjorde i våras, i många fall rör det sig om betydande förbättringar. Ljusningen stämmer väl överens med företagens prognos från i våras.

Förbättringen avspeglar sig även i var företagen själva placerar sig på konjunkturcykeln. Allt fler av storföretagen uppger att de är på väg upp och dessa företag utgör nu en majoritet inom samtliga branscher. Även andelen företag som befinner sig på toppen av konjunkturen har tilltagit, men där är andelarna således mera begränsade. Trots det kraftigt förbättrade läget är prognoserna fortsatt ljusa och i de flesta branscher väntas uppgången fortsätta i en betydande takt.

Stabil industriuppgång

Tillverkningsindustrin har mest att ta igen då nedgången har varit som kraftigast där. Detta syns tydligt när man ser var på konjunkturcykeln tillverkningsföretagen placerar sig. Inom industribranscherna placerar sig 75 procent eller mer av företagen sig själva i uppgångsfasen och allt färre placerar sig själv i nedgångsfasen eller på konjunkturbotten. Nulägesbedömningen av konjunkturen har genomgående förbättrats och det så kallade nettotalet för nuläget är positivt för alla tillverkningsbranscher. Däremot bedömer en hög andel av industriföretagen konjunkturläget som tillfredsställande snarare än bra. Uppgången väntas dock fortsätta då prognoserna pekar fortsatt uppåt, tydligast är optimismen inom stål- och metallverk samt kemi- och läkemedel med nettotal på 70 respektive 60.

Tjänsterna går starkt

Återhämtningen går även snabbt inom många tjänstebranscher. Inom hotell- och restaurang, finansiell verksamhet och partihandel har nettotalet förbättrats med över 70 enheter. Nulägesbedömningen är genomgående positiv med finansbranschen i topp med ett nettotal på 85. Enda branschen som har upplevt en försämring sedan i våras är detaljhandeln med ett nettotal på 34, vilket ändå får ses som en positiv bedömning. Placeringen i konjunkturcykeln har flyttats fram ytterligare och en majoritet placerar sig i uppgångsfasen. Finansbranschen utmärker sig dock då så gott som hälften av företagen säger sig vara på konjunkturtoppen, vilket ingen annan bransch kommer i närheten av.

En mer utförlig analys av resultaten redovisas i mittenartikeln av SCB-indikatorers oktobernummer 2010.

Definitioner och förklaringar

Nettotal eller nettoandel: skillnaden i andel mellan de företag som har svarat bra respektive dåligt alternativt bättre respektive sämre. Nettotal kan variera mellan -100 (samtliga företag svarar negativt) och +100 (samtliga företag svarar positivt).

Fakta kring undersökningen
Undersökningen har utförts som telefonintervjuer mellan 4 och 18 oktober 2010. Frågorna har ställts till personer i företagsledningen. Totalt har 320 företag från 18 olika branscher ingått i urvalet. De största företagen, mätt i antalet anställda, i respektive bransch har valts ut. Företagen har tillsammans drygt 600 000 anställda. Svarsfrekvensen uppgår till 92 procent av antalet företag i urvalet.

Till respektive företag har följande frågor om konjunkturläget ställts:

  • ”Hur bedömer du att företagets konjunkturläge är i nuläget?”, med svarsalternativen bra, tillfredsställande och dåligt.
  • ”Hur bedömer du att företagets konjunkturläge är om sex månader jämfört med nuläget?”, med svarsalternativen bättre, oförändrat och sämre.
  • ”Var i konjunkturcykeln bedömer du att ert företag befinner sig i nuläget?”, med svarsalternativen På väg upp i konjunkturen, På konjunkturtoppen, På väg nedåt i konjunkturen och I konjunkturbotten.

    Vid beräkning av resultaten har hänsyn tagits till storleken på företagen genom att svaren från varje enskilt företag viktas med antalet anställda.

Snabbindikatorn bygger på undersökningen SCB:s Storföretagsbarometer
Frågorna om konjunkturläget ingår i en omnibusundersökning - SCB:s Storföretagsbarometer. Detta är en återkommande undersökning som genomförs vår och höst. I en omnibusundersökning delar flera frågeställare (SCB-kunder) på frågeutrymmet, men varje frågeställare har sina egna frågor och får endast resultaten för just sina frågor. På så sätt delar frågeställarna på de gemensamma kostnaderna utan att avkall behöver göras på kvaliteten.

SCB:s Storföretagsbarometer lämpar sig för frågor om förhållanden och attityder av samhällsintresse som rör företagen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa publicering av Snabbindikator på konjunkturen beräknas ske i slutet av mars 2011.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Avdelningen för nationalräkenskaper
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 948 12

 

Förfrågningar

Tomas Thorén
Tfn 08-506 941 46
E-post tomas.thoren@scb.se
Bo Sandén
Tfn 08-506 946 94
E-post bo.sanden@scb.se