Sotenäs kommun

Snabbreferat från kommunfullmäktiges möte den 13 oktober

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2005 11:53 CEST

Vid kommunfullmäktiges sammanträde igår kväll beslutade fullmäktige att godkänna delårsrapporten för perioden januari – augusti 2005 för Sotenäs kommun. Kommunens prognostiserade resultat för hela 2005 inklusive affärsdrivande verksamhet uppgår till 3,1 Mkr, vilket är 2,6 Mkr bättre än budget. För den skattefinansierade verksamheten blir resultatet enligt prognos 1,7 Mkr, vilket är 1,6 Mkr bättre än budgeterat. En av anledningarna till att det prognostiserade resultatet på helår är sämre än periodens är att i det i resultatet för perioden inte ingår beräknad negativ slutavräkning för skatteintäkterna 2004 och 2005 enligt Sveriges kommuners och landstings prognos. Denna beräknade slutavräkning ingår dock i prognosen för helåret och uppgår till –2,8 Mkr.

En motion från Jeanette Loy (m) om inrättande av tjänst som kommunjurist bifölls till den delen, att kommunen skall söka samarbete med andra kommuner runt juristtjänsten.

Fullmäktige godkände att mark inom Ringberget i Kungshamn säljs till Sotenäsbostäder AB, som skall uppföra ett trettiotal lägenheter med sjöbodar och verksamhetslokaler i området.

Valnämndens översyn av valdistriktsindelningen i området Kungshamn-Väjern ligger till grund för fullmäktiges beslut att meddela länsstyrelsen i Västra Götaland, att valdistriktsindelningen i Sotenäs skall vara oförändrad vid allmänna valet nästa år.

Gunilla Stenmans (fp) motion om belysningspunkter längs med vägen på Sandö och Eva Abrahamssons (m) motion om en rondell i korsningen Storgatan-Hasselösundsvägen i Smögen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Ett tjugotal åhörare hade samlats för att lyssna på debatten i fullmäktige, bland dessa elever från Gullmarsgymnasiet i Lysekil och representanter för Sotenäs FN-förening.

Kommunfullmäktiges protokoll justeras torsdagen den 20 oktober kl 10 00 av Cristian Mattsson (s) och Sven-Olof Oresten (fp).

Nästa sammanträde med Sotenäs kommunfullmäktige äger rum torsdagen den 24 november kl 17 30 i Folkets Hus i Kungshamn. Då beslutar fullmäktige om budget och skattesats för år 2006.