Skogsindustrierna

Snabbt agerande när regeringen lyfter bort olyckligt exporthinder

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2012 15:50 CEST

Tack vare mycket snabbt agerande har regeringen i dag fattat beslut om en ändring av Trafikförordningen. Detta gör att skogsindustrins internationella lastbilstransporter åter kommer kunna ske enligt tidigare praxis. De nya reglerna träder i kraft den 4 september.

Därmed upphör ett dilemma som svensk skogsindustri levt med i veckor. De normala viktgränserna för lastbilstransporter från Sverige sattes plötsligt ur spel, genom ett domstolsbeslut. Den praxis som gällt sedan 1990-talet ändrades och internationella lastbilstransporter från landet började bötfällas av svensk polis.

- Konsekvenserna för svensk skogsindustri har varit fullkomligt orimliga, säger Karolina Boholm transportdirektör för Skogsindustrierna. Såväl export av gods via Danmark och Norge som via färjor till exempel till Storbritannien och Belgien har påverkats. Men även transporter av råvaror och intermodala transporter, där godset lämnat Sverige via järnväg, har omfattats eftersom destinationen för godset var utanför Sveriges gränser.

Svensk skogsindustri är en stor exportindustri. Årligen exporteras skogsindustriprodukter till ett värde av 128 miljarder kronor (2011). Eftersom transportlösningar ofta är en kombination av flera transportslag så har flertalet av skogsindustrins transporter påverkats och plötsligt förklarats olagliga.  I och med dagens regeringsbeslut är den normala ordningen dock återställd.

- Skogsindustrierna ger en stor eloge till Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd för det snabba och kraftfulla agerande hon och hennes stab har visat i denna fråga. På mindre än en månad har regeringskansliet, tillsammans med Transportstyrelsen, hittat en snabb lösning för de internationella transporterna, säger Skogsindustriernas vd, Marie S. Arwidson.

Samtidigt måste det säkerställas att internationella transporter och handel långsiktigt underlättas. Skogsindustrierna föreslår därför att Näringsdepartementet, tillsammans med Transportstyrelsen, noga följer upp effekterna av ändringen i Trafikförordningen.

Bakgrund

Vid transport i Sverige gäller Trafikförordningen (1998:1276). Trots gällande praxis sedan många år vid gränsövergångar av lastbil mellan Sverige och Danmark, Norge och Finland (samt andra länder via färja) så ändrades praxis i och med en dom i Göteborgs tingsrätt. Domen överklagades till Hovrätten i Västra Sverige, som fastställde tingsrättens dom. Högsta domstolen nekade prövningstillstånd i maj 2012, vilket innebar att hovrättsdomen vann laga kraft och att polisen i Skåne och Västra Götaland började stoppa och bötfälla internationella ekipage. Tidigare har Transportstyrelsen (och dessförinnan Vägverket) tolkat den aktuella paragrafen (Trafikförordningen 1998:1276 4 kap 14 §) som en så kallad ”lättnadsregel” men tingsrätten tolkade den istället som en ”förbudsregel”. Enligt svensk rättspraxis har domstolen tolkningsföreträde av vad lagen säger och polisen har agerat efter detta. I och med att Trafikförordningen nu ändras återställs dock tidigare praxis och internationella transporter kan återgå till det ”normala”. Formellt sett träder den nya lydelsen av Trafikförordningen i kraft den 4 september.

Skogsindustrierna är massa-, och pappers- och den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk och cirka 140 sågverk samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä. Skogsindustrin sysselsätter drygt 60 000 personer och exporterade för 128 miljarder kronor (2011). 

Box 55525, 102 04 Stockholm, tel +46 8 762 72 00, skogsindustrierna.org