Statens folkhälsoinstitut

Snus bidrar till att fler är tobaksberoende

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2010 09:30 CET

Fyra av tio manliga snusare har aldrig rökt och att var tionde ungdom startade med snus innan de började röka, det visar ny statistik. Därmed bidrar också snus till att fler är beroende av tobak. Detta och ny forskning om snus presenteras vid en konferens under Tobaksfria veckan.

I en nationell kartläggning bland 13-, 15-, och 17-åringar som Umeå universitet genomfört på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut framgår att var tionde ungdom som röker var snusare innan de började röka.

– Snus kan alltså vara en inkörsport för rökning. Det är därför viktigt att man har samma inställning till både rökning och snusning på exempelvis skolor och fritidsanläggningar, säger Åsa Lundquist, projektledare för Nationella tobaksuppdraget vid Statens folkhälsoinstitut.

Sammanvägda data från Nationella folkhälsoenkä­ten, år 2006–2010, visar att närmare 40 procent av dagens manliga snusare aldrig rökt. Den visar också att den största andelen snusare finns bland de yngre männen, samtidigt som de flesta ex-rökare återfinns i de äldre åldersgrupperna där snusning inte är lika vanlig.

Andelen i den totala befolkningen som röker har de senaste åren minskat med ungefär en procentenhet per år medan andelen snusare har varit oförändrad de senaste fem åren. Det är framför allt kvinnor som har slutat röka och snusningen har inte ökat. En tioårig svensk uppföljningsstudie stödjer detta. Bland svenska kvinnor och män som under en tioårsperiod slutade röka var det fyra gånger vanligare, respektive dubbelt så vanligt, att sluta röka utan hjälp av snus än att använda snus.

– Det visar att svenskarna har lyckats sluta röka utan att använda sig av snus. Det är glädjande då de nationella tobaksmålen handlar om att minska det totala tobaksbruket i Sverige, avslutar Åsa Lundquist.

24 november anordnar Statens folkhälsoinstitut i samverkan med Svenska Läkaresällskapet seminariet ”Snus- en del av tobaksproblematiken” på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm. Då presenteras den senaste forskningen kring hur snus påverkar exempelvis den fysiska prestationsförmågan, gravida och ungdomar.

För mer information:
Program och mer information om konferensen.

För ytterligare information:
Åsa Lundquist, projektledare Nationella tobaksuppdraget, Statens folkhälsoinstitut, 063-19 97 25, e-post: asa.lundquist@fhi.se
Johan Landin, pressekreterare, Statens folkhälsoinstitut, 063-19 97 69, e-post: johan.landin@fhi.se