Socialdemokraterna

Socialdemokratisk europaparlamentariker uppmanar advokatsamfundet att granska Håkan Lans advokater

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2004 17:23 CEST

För mer information kontakta Göran Färm 070-6650902 eller Markus Pettersson (politisk sekreterare) + 32 478 47 01 69


Håkan Lans, mannen bakom bland annat färggrafiken i datorer och en av Sveriges främsta uppfinnare genom tiderna kan snart riskera att gå i personlig konkurs. Orsaken är att han tvingats spendera 20 miljoner kronor i amerikanska domstolar för att försvara sina patenträttigheter. Och tiden rinner ut, snart preskriberas fallen och amerikanska domstolar gör ingeting. Det sätt som fallet hanterats på i de amerikanska domstolarna är oacceptabelt. Det visar på en systematiserad amerikansk protektionism.

"Varken Sverige eller EU kan acceptera att amerikanska intressen stoppar patent och kunskaper från EU-medborgare och diskriminerar europeiska företag", argumenterar Göran Färm, socialdemokratisk europaparlamentariker, i en artikel i dagens Svenska Dagbladet om fallet Håkan Lans.

Lans kontaktades i mitten av 90-talet av en svensk advokatbyrå som erbjöd sig förmedla kontakt med den amerikanska advokatbyrån Adduci, Mastriani & Schaumberg. De skulle hjälpa Lans att få de licensavgifter han hade rätt till då de stora datortillverkarna börjat använda hans patent.

I början gick det bra. De amerikanska advokaterna drog in 200 miljoner kronor från bland annat japanska företag. Sen vände det. Advokaterna hade ett avtal med Lans som hindrade honom att få insyn i vad de företog sig. Trots att Lans bevisligen deklarerat att hans patent ägdes av hans helägda bolag Uniboard stämde advokaterna de inkräktande bolagen i Lans eget namn. Denna formalitet ledde till att Lans förlorade, blev skyldig att betala såväl motpartens rättegångskostnader som ett skadestånd för att ha startat en "utsiktslös" process. I detta läge erbjöd dataföretaget Gateway genom Lans advokater en förlikning som innebar att han skulle avstå rättigheterna till alla sina nuvarande och framtida uppfinningar!

Lans accepterade inte "förlikningen" utan stämde istället senare advokaterna i en civilrättslig process för att få kompensation för den skada de åsamkat honom. Han anmälde dem också för trolöshet mot huvudman och begärde att domstolen omprövade sitt beslut att låta honom bära rättegångskostnaderna. Det märkliga är att de amerikanska domstolarna hittills inte gjort något trots att mer än två år förflutit sedan anmälan lämnades in och i sommar preskriberas den straffrättsliga delen. I så fall riskerar Lans personlig konkurs eftersom det är extremt kostsamt att driva den civilrättsliga processen vidare. Skulle å andra sidan domstolen slå fast att advokaterna agerat i strid med sin klients intressen skulle det vara ett starkt bevis i en civilrättsprocess.

Den svenska advokatbyrån skulle företräda Lans tillsammans med den amerikanska byrån. Trots att de svenska advokaterna måste ha känt till att patenträttigheterna låg i Lans bolag och inte ägdes direkt av honom själv gjorde de inget för att hindra sina kompanjoner att stämma i fel namn. Det har vidare kommit fram att de svenska advokaterna utan Lans kännedom erhållit 981 000 dollar, dvs. runt åtta miljoner kr, ur hans amerikanska klientmedelskonto. De svenska advokaterna torde därmed ha arbetat på provision vilket är i strid mot svensk advokatsed. Åtta miljoner kronor kan inte stå i rimlig proportion till deras arbetsinsats.

- Det förefaller som både de amerikanska och svenska advokaterna agerat i strid med sin klients intressen. Eftersom det är ett viktigt principfall har jag bett Svenska Advokatsamfundet att granska de svenska advokaternas agerande, säger Göran Färm.

Lans-fallet verkar som en Kafka-historia, tills man inser att en orsak bakom problemen sannolikt är att hans uppfinningar hotar den amerikanska dominansen på viktiga industriella och militära områden. Misstankarna stärks av att även svenska Luftfartsverket har tvingats ta liknande dyra rättsprocesser i USA för att försvara svenska teknoligiintressen. Statsvetaren Erik Moberg kommer inom kort att publicera en vetenskaplig avhandling vari dessa fall granskas.

- I den svenska tillväxtdebatten brukar pekas på att svenska innovationer alltför ofta försvinner utomlands när de ska omsättas industriellt och skapa jobb. Lans-fallet visar ett av problemen. Om EU enligt ambitionerna från Lissabon 2000 ska vara ekonomiskt världsledande år 2010 krävs ökad medvetenhet om dessa "enskilda falls" stora principiella och ekonomiska betydelse, avslutar Göran Färm.