Socialdepartementet

Socialförsäkringarna på Internet

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2003 15:18 CET

Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten kommer att kunna få större möjligheter att erbjuda service och självbetjäning via Internet. Det föreslår regeringen i lagrådsremiss om 24-timmars myndighet inom socialförsäkringsadministrationen.

Målet med 24-timmarsmyndigheten är att myndigheterna ska kunna erbjuda en service oberoende av kontorstider och var i landet man är. Medborgarna ska bland annat kunna göra ansökningar om ersättningar via Internet. Regeringens förslag handlar om att göra detta juridiskt möjligt att erbjuda dessa tjänster. De som berörs av förslaget är Riksförsäkringsverket, Premiepensionsmyndigheten och försäkringskassorna. Säkerheten kommer att skyddas med en form av elektronisk signatur.

Lagförslaget behandlar också frågan om när en handling anses vara inkommen. Slutligen föreslås också en bestämmelse om straffansvar för den som på heder och samvete lämnar oriktiga uppgifter via Internet.

De nya reglerna föreslås börja gälla från den 1 april 2004. Den försöksverksamhet som redan pågår när det gäller anmälan om föräldraledighet på Internet fortsätter att gälla till dess.

Lars Lindberg
Politiskt sakkunnig
08-405 11 15
070-326 11 15

Tomas Forenius
Hovrättsassessor
070-748 54 60