Socialdepartementet

Socialförsäkringen på Internet

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2003 09:34 CET

Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten kommer att kunna få
större möjligheter att erbjuda service och självbetjäning via
Internet.

Det föreslår regeringen i en proposition om 24-timmars myndighet inom
socialförsäkringens administration, som har överlämnats till
riksdagen.

Målet med 24-timmarsmyndigheten är att myndigheterna ska kunna erbjuda
en service oberoende av kontorstider och var i landet man är.
Medborgarna ska bland annat kunna göra ansökningar om ersättningar via
Internet. Förslaget handlar om att i större utsträckning göra det
juridiskt möjligt att erbjuda dessa tjänster. De som berörs av
förslaget är Riksförsäkringsverket (RFV), Premiepensionsmyndigheten
(PPM) och försäkringskassorna.

Propositionen behandlar också frågan om när en handling som skickas via
Internet skall anses vara inkommen. Dessutom föreslås en bestämmelse om
straffansvar för den som på heder och samvete lämnar oriktiga uppgifter
via Internet.

De nya reglerna föreslås börja gälla från den 1 april 2004. Den
försöksverksamhet som redan pågår beträffande föräldraförsäkringen på
Internet fortsätter fram till dess.

Proposition 2003/04:40 finns att läsa på www.social.regeringen.se

Lars Lindberg
Politiskt sakkunnig
08-405 11 15
070-326 11 15

Tomas Forenius
Hovrättsassessor
070-748 54 60