Socialstyrelsen

Socialstyrelsen begär översyn av lagen efter utlämnat PKU-prov

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2003 14:15 CET

Idag lämnar Socialstyrelsen en skrivelse till regeringen med en begäran om
översyn av lagstiftningen kring biobankerna. Syftet är att klargöra
rättslaget. Socialstyrelsen förordar en ordning som tydligt anger att
rättegångsbalken bestämmelser om tvångsmedel inte har företräde framför
biobankslagen.

Socialstyrelsen har uppmärksammat det oklara rättsläget i samband med den
tillsyn som gjorts efter att Huddinge sjukhus lämnat ut prov från
PKU-biobanken. Provet lämnades ut på begäran av åklagare för utredningen av
mordet på förra utrikesministern Anna Lindh.

I skrivelsen till regeringen betonar Socialstyrelsen att det är av yttersta
vikt att de prover som förvaras i biobanker inom hälso- och sjukvården inte
används till något annat än det som provgivaren samtyckt till när provet
lämnades.

-Om prover för forskning skulle användas i andra syften utan provgivarens
vetskap skulle det skada människors förtroende för biobankerna, och i
förlängningen även forskningen och behandlingen av enskilda patienter, säger
Socialstyrelsens generaldirektör Kerstin Wigzell.

-Detta innebär inte att vi tar avstånd från användning av vävnadsprover i
brottsutredningar. Men en sådan ordning måste i så fall omfattas av
särskilda regler för detta ändamål och inte blandas samman med biobankslagen
som har ett helt annat syfte och som bygger på frivillighet, betonar Kerstin
Wigzell.Tillsynsbeslutet
Med anledning av att Huddinge sjukhus lämnade ut ett prov från PKU-biobanken
till polisen gjorde Socialstyrelsens tillsynsenhet i Stockholm en utredning.
I tillsynsbeslutet skriver Socialstyrelsen att det var en brist i
handläggningen att sjukhuset inte begärde tingsrättens prövning av beslaget.

- Företrädarna för biobanken har varit mer tillmötesgående mot polis och
åklagare än vad som varit nödvändigt utifrån juridiska förutsättningar,
säger tillsynsavdelningens chef Catarina Andersson Forsman.

Samtidigt säger Socialstyrelsen i sitt beslut att företrädarna för biobanken
på Huddinge sjukhus inte kan kritiseras för att ha lämnat ut provet eftersom
det är svårt att tolka lagstiftningen på området. Socialstyrelsen framhåller
också att det är två intressen som kolliderar: å ena sidan rättsväsendets
uppgift att beivra brott och å andra sidan den personliga integriteten.


Mer information:
Kerstin Wigzell och Catarina Andersson Forsman nås genom presstjänsten:
08-555 530 05.
Per-Anders Sunesson, Enheten för juridik och förvaltningsärenden, 08-555 531
64, mobil 070-2678401.
Maria Jacobsson, Regionala tillsynsenheten i Stockholm, 08-555 531 62, mobil
0733-939080.

Länk till skrivelsen till regeringen:
http://www.sos.se/SOS/NYTT/Press03/bilpkuskriv.doc
Länk till tillsynsbeslutet:
http://www.sos.se/SOS/NYTT/Press03/bilpkutill.doc

FAKTA:
Lagen om biobanker som trädde i kraft den 1 januari 2003 har till syfte att
reglera hur humanbiologiskt material ska få samlas in, med respekt för den
enskilde människans integritet. De angivna ändamålen med PKU-biobanken är
begränsade till att spåra vissa sjukdomar, att bedriva epidemiologiska
undersökningar, uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring samt klinisk
forskning och utveckling. Prov kan bara sparas efter samtycke från
provgivarna.
Utlämnandet av blodprov från PKU-biobanken skedde efter åklagares beslut om
beslag.
Beslut om beslag enligt 27 kap. rättegångsbalken får fattas endast om skälen
för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär
för den misstänkte eller för något annat motstående intresse. Har ett beslut
om beslag verkställts utan tingsrättens förordnande, kan den som drabbats av
beslaget i efterhand begära rättens prövning av om beslaget var riktigt
eller inte.
PKU är en ämnesomsättningssjukdom, på latin Phenylketonuria. Blodprov tas
från samtliga nyfödda barn för att tidigt upptäcka och behandla bl.a. denna
sjukdom.