Socialstyrelsen

Socialstyrelsen ger förslag om beredskap för sjukvårdsinsatser vid katastrofer utomlands

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2006 16:15 CEST

Det är viktigt att snabbt kunna göra medicinska insatser vid katastrofer i utlandet där många människor med hemvist i Sverige är drabbade. Det föreslår Socialstyrelsen i en rapport till regeringen idag. En beredskap ska finnas att i ett mycket tidigt skede sända en medicinsk expertgrupp till platsen för att bedöma behovet av insatser.På uppdrag av regeringen har Socialstyrelsen lämnat förslag till hur insatser ska ledas och samordnas vid katastrofer utomlands. En sådan insats kan endast komma ifråga i undantagssituationer där resurserna i värdlandet inte är tillräckliga.Förslaget innebär att det ska finnas beredskap för att i ett mycket tidigt skede sända svensk sjukvårdsexpertis till katastrofplatsen för att bedöma behovet av sjukvårdsinsatser. I ett senare skede ska svensk hälso- och sjukvårdspersonal kunna sändas till platsen. Idag har varken landstingen, Socialstyrelsen eller någon annan svensk myndighet befogenheter att göra detta.Av rapporten framgår att ett nytt regelverk bör skapas som tydliggör ansvars- och rollfördelningen. Ett antal utpekade landsting ska svara för planering och beredskap för sjukvårdsinsatserna där Socialstyrelsen har en stödjande roll. Regeringskansliet beslutar, enligt förslaget, att en insats ska inledas.Förslaget är framtaget i samverkan med Statens räddningsverk, Sveriges kommuner och landsting och andra berörda myndigheter.Rapporten finns att läsa på Socialstyrelsens webbplats, www.socialstyrelsen.se.Ytterligare information: Jonas Widell, 08-555 533 79, 070-267 15 75.

Det går att prenumerera på Socialstyrelsens medieutskick via e-post. Anmäl dig via media@socialstyrelsen.se.

Presstjänsten nås på telefon 08-555 530 05.