Socialstyrelsen

Socialstyrelsen ger ut rapport om behandling av heroinmissbrukare

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2004 13:01 CEST

Många av de personer som missbrukar heroin och andra opiater får idag inte verksam behandling. Samtidigt ökar kunskaperna om effektiva behandlingsmetoder, bland dem läkemedelsassisterad behandling, som fått en allt viktigare roll. Socialstyrelsen publicerar idag en kunskapsöversikt som ska sprida den senaste forskningen till de verksamma inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Heroinberoende är förenat med kraftig överdödlighet. Under 2001 registrerades 354 dödsfall i Sverige och dödligheten hos obehandlade heroinmissbrukare är uppåt 60 gånger högre än hos normalbefolkningen. Heroinberoende medför också omfattande sjuklighet och sociala komplikationer, såväl hos missbrukaren själv som hos närstående. Flertalet opiatnarkomaner behandlas inte idag med tillfredsställande resultat. I avsaknad av verksam behandling är det tio procent eller färre bland heroinisterna som är kvar i behandling efter ett år.

I kunskapsöversikten som publiceras idag redovisas den snabbt växande kunskapen om effektiva, specifika behandlingsmetoder vid heroinnarkomani. Skillnader i effekt och egenskaper mellan olika preparat redovisas också. Översikten baseras på tillgängliga forskningsresultat och klinisk värdering och har i första hand hälso- och sjukvården som målgrupp, men har betydelse även för socialtjänstens arbete.

Läkemedelsassisterad behandling har fått en allt viktigare plats, både vid akuta tillstånd och vid långtidsbehandling. En omfattande dokumentation visar på effektiviteten av metadonunderhållsbehandling. Samtidigt har nya läkemedel introducerats. 1999 inregistrerade Läkemedelsverket ett nytt läkemedel buprenorfin (subutex) som ska behandla heroinnarkomani. Som läkemedel utgör det ett komplement till metadon, som använts i Sverige sedan slutet av 1960-talet.

Metadon har under åren spelat en viktig roll, men samtidigt utgjort ett kontroversiellt bidrag vid behandling av narkomaner. Metadonbehandling har under de senaste decennierna varit föremål för omfattande internationell forskning och kunskapsutveckling samtidigt som andra läkemedel introducerats både i Sverige och internationellt. Med introduktionen av buprenorfin (subutex) har möjligheterna att behandla heroinmissbrukare förstärkts ytterligare.

För att ge en allsidig belysning av kunskapsläget uppdrog Socialstyrelsen åt Leif Grönbladh, metadonverksamheten vid Ulleråker, Lars Gunne, tidigare chef vid nämnda verksamhet och expert åt Läkemedelsverket, Åsa Domeij och Elisabeth Kantor, socialtjänsten i Umeå respektive Västerås, Nadja Eriksson, metadonverksamheten vid Beroendecentrum i Stockholm samt Markus Heilig, Karolinska Institutet, att genomföra en sådan. Markus Heilig har med stöd av expertgruppen ansvarat för de texter som ligger till grund för denna kunskapsöversikt.

Ytterligare upplysningar: Ulf Malmström, Socialtjänstavdelningen 08-555 532 55 och Abit Dundar, Hälso- och sjukvårdsavdelningen 08-555 533 67 eller 0733-83 73 40

Det går att prenumerera på Socialstyrelsens medieutskick via e-post. Mediegruppen nås på telefon 08-555 531 33/532 72 eller 08-555 530 05